تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/7/80

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر محمدعلي نعمت بخش

نام و نام خانوادگي : اعظم عيدي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا نقش نيلچي

ارائه يك الگوريتم مسيريابي مؤثر جهت بهبود كيفيت سرويس صدا روي شبكه‌هاي IP

چکيده

انتقال صداي بلادرنگ از طريق شبكه‌هاي مبتني بر IP با كيفيت بالا ( يا تأمين كيفيت سرويس ) مستلزم انتخاب مسيري در شبكه است كه بتواند نيازهاي كيفيت سرويس ارتباطات صوتي ( مانند تأخير محدود، نوسانات تأخير محدود و … ) را تأمين نمايد. از آنجائيكه مسيريابي با بيش از يك شرط جمع‌گرا NP-complete است، در نتيجه براي شبكه‌هاي بزرگ انجام نشدني‌ بوده و روشهاي تقريبي مناسبي را مطالبه مي‌نمايد. در اين پايان‌نامه يك الگوريتم مسيريابي داراي كيفيت سرويس چند شرطي جديد بر اساس يك رابطة غير خطي از معيارها مسيرها ارائه مي‌شود. در الگوريتم ارائه شده بمنظور بالا بردن احتمال يافتن يك مسير ممكن، در هر گره، k مسير كوتاهتر نگهداري مي‌شود. همچنين جهت برقراري موازنه بين معيارهاي مسيري كه در نهايت انتخاب خواهد شد، k مسير كوتاهتر بر اساس متوسط معيارها مرتب و ذخيره مي‌شوند. در اين الگوريتم، احتمال يافتن يك مسير ممكن و ميزان بهينگي مسيرهاي بدست آمده با تنظيم مقدار k( تعداد مسيرهاي كوتاهتر نگهداري شده ) تعديل پذير بوده و براي مسيريابي ارتباطات صوتي با دو شرط تأخير و نوسانات تأخير ارزيابي مي‌شود. در آزمايش‌ها و شبيه سازي‌هاي انجام شده سه معيار احتمال يافتن يك مسير ممكن، ميانگين تأخير و نوسانات تأخير مسيرهاي بدست آمده و زمان اجراي الگوريتم، براي مقادير مختلف k در شبكه‌هاي مختلف اندازه‌گيري خواهند شد. سپس نرخ خطاي قابل تحمل جهت دستيابي به يك مسير ممكن، يك درصد در نظر گرفته شده و مقدار k مناسب و زمان اجراي الگوريتم براي رسيدن به چنين نرخي، در شبكه‌هاي مختلف محاسبه مي‌شود. همچنين، مقدار k مناسب و زمان اجراي الگوريتم جهت دستيابي به مسير بهينه نيز در شبكه‌هاي مختلف محاسبه خواهد شد.