تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/6/81

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر سيد محمدحسين قوام نيا

نام و نام خانوادگي : اسماعيل عطائي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقايي

طراحي و پياده‌‌ ‌‌‌‌سازي محيط هوشمند مدلسازي اشياء فازي

چکيده

در ارائه و بيان دانش و پيامد آن, پردازش دانش, روشهاي بسياري تاكنون ارائه شده است, ولي هريك از اين روشها در گستره و كاربردي خاص و محدود قابل استفاده است. از آن جمله به روشهاي مبتني بر قواعد , شبكه‌هاي معنائي, منطق, استفاده از قواعد فازي, و قابها مي‌توان اشاره نمود. هريك از اين روشها به مرور و با توجه به محدوديت‌هاي روشهاي قبل از خود و به جهت ترميم معايب روشهاي گذشته و يا جهت توسعه آن بوجودآمده‌اند.

در اين تحقيق تلاش شده است يك متدولوژي متفاوت كه بر مبناي مفاهيم شئ‌گرائي و منطق مجموعه‌هاي فازي بنيان نهاده‌شده است, توسعه داده شده و سپس ابزاري مناسب جهت كارهاي توسعه‌اي بعدي و پياده‌سازي مدلهاي شئ‌گراء فازي ايجاد گردد.

در اين مدل سعي بر آن است كه ضمن رفع كاستي‌هاي مدل‌هاي قبلي, با طبيعت دريافت دانش از محيط پيراموني موضوع و نيز بسط آن از دريافت‌هاي قبلي, يك سير تكاملي از روشها و مدلهاي قبلي ايجاد گردد.

ويژگي خاص اين مدل استفاده و طرح روابط ارث‌بري جزئي و تركيب‌جزئي در فرآيند استنتاج مي‌باشد. توسعه صورت‌پذيرفته در مدل, مربوط به طرح و ارائه تركيب جزئي در مدل اشياء فازي مي‌باشد.