تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي علي نژاد

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر موحدي نيا-دکتر محمدعلي نعمت بخش

تاريخ دفاع : 26/6/81

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : -

بررسي و طراحي شبكه مديريت ارتباطات‌ راه‌ دور(TMN)

چکيده

با گسترش كمي و كيفي شبكه‌ها، اعم از كامپيوتري و مخابراتي و انتظار سرويس بدون خرابي از شبكه‌ها، نياز به مديريت شبكه مخابراتي، امري حياتي است. .بنابراين براي هر شبكه ارتباطي بايد يك ساختار مديريتي پياده‌سازي نمود. ولي اگر هدف يكپارچگي مديريت‌ها و سازگاري قسمت‌هاي مختلف باشد نياز به رعايت پروتكل‌ها و استانداردهاي واحدي مي‌باشد.

TMN با ايجاد اين استانداردها و همچنين بيان تمام جنبه‌هاي مديريتي، اين نياز را مرتفع ساخت و هر سيستم انتقال به‌ راحتي مي‌تواند از TMN بهره بگيرد.

در اين تحقيق با توجه به اينكه SDH ساختار مورد قبول براي بستر ارتباطي كشور ما است، سعي شده است ضمن شناخت SDH و TMN‌، سيستم مديريتي شبكه ارتباطي SDH بر اساس استانداردهاي TMN طراحي گردد.

جهت ارتباط بين تجهيزات شبكه و اجزاء مديريتي، نياز به استفاده از استانداردهاي OSI مي‌باشد كه فلوچارت‌هاي لايه دوم و سوم بر اساس اطلاعاتي كه از استانداردهاي ITU گرفته‌شده، طراحي گرديده‌است.

با توجه به گسترده شدن و توجه عمومي به شبكه TCP/IP ، نهايتا با نگاشت TMN به TCP/IP مديريت شبكه مخابراتي بر روي شبكه TCP/IP نيز طراحي گرديده‌است.