تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/7/80

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

نام و نام خانوادگي : احمد زائري

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش-دکتر ناصر نعمت بخش

مديريت شبكه توزيع‌شده توسط عامل‌هاي متحرك

چکيده

در سال‌هاي اخير استفاده از شبكه‌هاي‌كامپيوتري رشد بسيارزيادي پيدا كرده است. براي راه‌اندازي, نگهداري و بهينه‌سازي اين شبكه‌ها تسهيلات وتداركات مديريتي مناسبي مي‌بايست ايجادشود. روش‌هاي متمـــركز مديريت، عمدتا" مبتني‌ بر SNMP ، نشان داده‌اند كه به دلايل ساختاري مانند مركزيت مدير، قابل‌توسعه نيستند. عامل‌هاي‌ متحـــرك به‌دليل كنترل فعال وپيكره‌بندي پويا ومديريت غيرمتمركز يكي از روش‌هاي نوين واميدوار كننده در اين زمينه مي‌باشد.

در اين تحقيق انواع روش‌هاي مديريت شبكه بررسي شده، سپس يك معماري مديريت شبكه مبتني برسيستم عامل‌هاي متحرك Grasshopper پيشنهاد شده ‌است. با طراحي وپياده‌سازي اين معماري‌و ابزارهاي مربوط, امكان اعمال مديريت از طريق عامل‌هاي متحرك نشان داده شده است.

ابزارهاي پياده‌سازي‌شده شامل مدل‌ساز شبكه، مرورگر متحرك SNMP ، نصب‌كننده و حذف كننده متحرك نرم‌افزارها مي‌باشند. مدل‌ساز شبكه مي‌تواند با حركت در ميزبان‌هاي انتخاب‌شده، يك تابع تست را به صورت محلي اجرا كرده ودر صورت برآورده شدن شرايط آن تابع, اطلاعات آن ميزبان را به‌مدل شبكه بيفزايد. مرورگر متحــــرك SNMP ليست پارامترهاي SNMP درخواستي در هر ميزبان جهت خواندن‌و يا نوشتن را دريافت كرده و به ‌‌آن ميزبان‌‌ها مهاجرت مي‌كند. در هر ميزبان از طريق رابط SNMP باعامل SNMP مربوط ارتباط برقراركرده‌ و اعمال خواسته‌شده را انجام مي‌دهد. رابط SNMP با استفاده از جعبه‌افزار شركت Advent Net طراحي شده‌است. مرورگر در پايان مهاجرت خود به محل اوليه برگشته وگزارش مأموريت خود را ارائه مي‌كند. از طريق نصب‌‌كننده وحذف‌كننده مي‌توان اجزاي نرم‌افزاري شبكه را نصب و يا ارتقا داد و از طريق آن مديريت پيكره‌بندي را اعمال كرد.