تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/6/80

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر احمد براآني

نام و نام خانوادگي : تقي جاوداني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر کامران زماني فر

امنيت در سرورهاي وب

چکيده

امروزه سرويس وب به عنوان پرطرفدارترين سرويس شبكه اينترنت به سرعت در حال رشد و استفاده بيشتر مي باشد. همزمان با اين امر، خطرات و مشكلات امنيتي نيز گسترش مي يابد و با توجه به اينكه حجم اطلاعاتي كه توسط اين سرويس ارائه مي شود نيز در حال افزايش است، امنيت محيط، محل استقرار و انتقال اين اطلاعات حالت بحراني تري به خود مي گيرد.

تهديدات متنوع و متعددي امروزه عليه وب وجود دارد.سرورهاي وب به عنوان پايگاههاي اصلي اطلاعات با بيشترين حملات مواجه مي باشند و اصولا نفوذ در سرورهاي وب به منزله از دست رفتن كامل امنيت اطلاعات تلقي مي شود. يكي از خطراتي كه سرورهاي وب را تهديد مي كند خطر شكسته شدن كلمه عبور سيستم مي باشد كه از طريق حدس زدن آن محقق مي شود. در اين تحقيق با بررسي كلي تهديدات وب به بررسي دقيق خطر شكسته شدن كلمه عبور پرداخته مي شود و با كمك يك مكانيزم پوياي امنيتي كاهش وقوع چنين حملاتي بررسي مي شود. در اين مكانيزم تعداد ورودهاي ناموفق (حاصل از حدس زدن كلمه عبور توسط مهاجم) در يك دوره زماني مشخص مبناي تشخيص حمله احتمالي در نظر گرفته مي شود.