تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/5/80

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : دکتر محمدحسين يغمايي

نام و نام خانوادگي : عباسعلي رضايي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر موحدي نيا

استفاده از منطق فازي در اندازه‌گيري پارامترهاي ترافيكي كاربر جهت مديريت ترافيك در شبكه IP

چکيده

ارسال بسته‌هاي صوتي بلادرنگ بر روي شبکه TCP/IP ، (VoIP) از جمله مسائلي است كه در دهه اخير مورد توجه بسياري واقع شده است. از آنجائيكه پروتكلهاي IP براي انتقال داده طراحي شده ، بر آوردن نيازهاي ترافيكي ارسال صحبت ، مانند تأخير و نرخ از بين رفتن بسته توسط آن دشوار مي‌باشد. در اين رساله ابتدا بحث ارائه كيفيت خدمات در شبكه‌هاي داده مطرح شده و سرويس‌هاي مجتمع و جدا شده معرفي ، و در نهايت مقايسه مي‌گردند. در سرويس جدا شده جهت ارائه كيفيت مناسب براي ارسال صحبت نياز به كنترل و مديريت ترافيك شبكه مي‎باشد. بخشي از فرايند كنترل به شكل دادن ترافيك و جلوگيري از تخلف كاربران از مشخصات ترافيكي اعلام شدة آنان اختصاص دارد. بدين منظور لازم است پارامترهاي ترافيكي كاربران شبكه اندازه‎گيري شده در صورت توليد جريانهايي با مشخصات بالاتر از مشخصات اعلام شده ، با آنان مقابله گردد. در مسيرياب سرويس جدا شده اين عمل در واحد اندازه‎گير انجام مي‎گيرد. در اين پايان‌نامه واحد اندازه‎گير با استفاده از سطل سوراخ‎دار بهمراه يك كنترل‌كنندة فازي جهت تنظيم زمان سرويس‎دهي طراحي شده است. نتايج حاصل از شبيه‌سازي نشان مي‌دهدكه روش مذكور نسبت به روشهاي غير وفقي متخلفين را سريعتر و دقيقتر مشخص مي‌سازد.