تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/12/80

رشته و گرايش : کامپيوتر-معماري کامپيوتر

استاد مشاور : دکتر احمدرضا نقش نيلچي

نام و نام خانوادگي : محمد علائي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر عباس وفايي

واضح سازي گفتار به روش پردازش فضاي برداري حاصل از سيگنال بر اساس مقادير تكين

چکيده

آنچه كه اين نوشتار, با عنوان پايان نامه دوره كارشناسي ارشد, پيش رو مي نهد, تفصيلي بر واضح سازي سيگنالهاي گفتار, به روش پردازش فضاي برداري حاصل ازسيگنال, با تكيه بر تجزيه مقادير تكين فضاي نامبرده و همچنين, شرحي از چگونگي طرح وپياده سازي الگوريتمي, جهت بكارگيري تكنيكهاي حاصل در حيطه مزبور مي باشد.

موضوع مورد ارائه, شاخه اي كاربردي از پردازش سيگنالهاي گفتار, با بنياني در علوم رياضي است. چنانكه, درستي همه تكنيكها و راهكارهاي مورد استفاده در الگوريتم حاصل, بر اساس مدلها و مفاهيم رياضي مربوط در جبر ماتريسها و آناليز برداري, اثبات شده اند.

كلمات كليدي:
1-پردازش سيگنالهاي گفتار                     5-تجزيه مقادير تكين
2-واضح سازي                                        6- زيرفضا
3-نويز                                                      7-همبستگي
4-فرايندهاي تصادفي                              8-تعامد