تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : بهزاد مهرابي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقايي-دکتر ناصر موحدي نيا

تاريخ دفاع : 28/11/80

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

طراحي و پياده‌سازي يك كارگزار ناظر وب با خاصيت فيلترسازي هوشمند

چکيده

با گسترش اينترنت و افزايش حجم و نوع ترافيك روي آن، نياز به روشي جهت كنترل و فيلتر كردن محتوي ترافيك احساس گرديد. يك راه‌حل، استفاده از پروتكلهاي لاية شبكه (IP) درمسيريابهاي سريع و ايجاد ديواره هاي آتش است. طريقة ديگر، ايجاد يك كارگزار واسط مابين كاربران و كارگزاران در لاية كاربرد و بررسي محتوي ترافيك ردوبدل شده مي‌باشد. اين كارگزار واسط مي‌تواند يك كارگزار پروكسي باشد.

كارگزاران پروكسي وظايف متعددي دارند كه از آن جمله مي توان به فيلترسازي اشاره نمود. در اين تحقيق به چگونگي ايجاد يك كارگزار پروكسي با خاصيت فيلترسازي هوشمند خواهيم پرداخت. روش هوشمند ارائه شده، يك سيستم مبتني برقواعد است كه شامل مجموعه‌اي از قوانين و پايگاه دانش مربوط به آن مي‌باشد.

پايگاه دانش مذكور متشكل از موضوعات مورد نظر در فرايند فيلترسازي و كلمات مربوط به آنها و نيز وزن آن كلمات بوده و در طي زمان با افزايش مجموعه كلمات و تنظيم وزنهاي مربوط به آنها، داراي قابليت فراگيري خواهد بود. با استفاده از موتور استنتاج تهيه شده و با توجه به قواعد و پايگاه دانش فوق الذكر، موضوع صفحه وب درخواستي توسط كاربر بررسي و درك شده و سپس نسبت به نحوه رفتار با آن تصميم‌گيري مي‌گردد.