تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فرهاد مردوخي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقايي-دکتر ناصر موحدي نيا

تاريخ دفاع : 30/7/80

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

جمع‎آوري هوشمند اطلاعات در پاسخ به پرس‎وجوهاي هدفگراي كاربران در بازار تجاري الكترونيك

چکيده

امروزه حجم زيادي از اطلاعات، روي وب قابل دسترسي است و با نرخ بالايي در حال گسترش است. با توجه به ساختار وب، دسترسي به منابع اطلاعات روي آن به دليل عدم وجود يك ترتيب و شاخص بندي منظم، مشكل است. اغلب اين منابع اطلاعاتي قابل فهم براي انسان مي باشند و ارائه يك مكانيزم براي جهت ايجاد يك پايگاه دانش قابل مهم توسط خود ماشين مي تواند تأثير قابل ملاحظه اي در دسترسي سريعتر به اطلاعات روي وب داشته باشد.

هدف اين پروژه، ارائه يك سيستم جمع آوري اطلاعات از روي وب مبتني بر دانش محتواي موجود در صفحات وب است. براي اين منظور با توجه به ساختار محتوايي صفحات وب و بر اساس عملكرد كاربر، پايگاه دانشي از موجوديت ها و روابط بين آنها كه در اطلاعات اين صفحات وجود دارند، ايجاد شده و سپس بر اين اساس امكان جواب به پرس وجوهاي سطح بالاي كاربر در جهت جستجوي منابع اطلاعاتي فراهم مي گردد. براي اين منظور ابتدا يك مدل مفهومي به سيستم داده مي شود و سيستم با كشف مواردي از مفاهيم اين مدل، آنها را در پايگاه دانش ذخيره مي نمايد و در نهايت بر اساس مجموعه اي ااز قواعد و با استفاده از پايگاه دانش خود، كاربر را در يافتن منابع اطلاعاتي ياري مي نمايد.

كلمات كليدي:

وب، ابزارهاي جستجو، تكنيك هاي يادگيري ماشين، پايگاه دانش، سيستم ايجاد پايگاه دانش.