تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سميه فتاحي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقائي

تاريخ دفاع : 30/6/87

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

طراحي و پياده­سازي مدلي مبتني بر احساس و شخصيت در يادگيري مجازي

چکيده

آموزش و يادگيري همواره از مهمترين مباحث از ديدگاه روانشناسان بوده­اند. با ظهور کامپيوترها به دنياي علم، محققان سعي کردند از اين تکنولوژي به عنوان ابزاري مفيد جهت آموزش و يادگيري افراد استفاده نمايند. با توجه به اين که شخصيت و احساسات فرد يادگيرنده، از شاخص­هاي تأثير­گذار در فرآيند يادگيري هستند محققان سعي دارند با ورود اين شاخص­ها در دنياي آموزش­هاي مجازي تعامل­هاي کلامي، عاطفي و کارکردي دنياي واقعي را در آموزش هاي مجازي بازآفريني نمايند.

در اين پژوهش سعي بر آن است که مدلسازي از فرد يادگيرنده مطابق با شاخص­هاي شخصيت و احساسات انجام شود. سيستم پيشنهادي، از دو عامل آموزگار و همکلاسي مجازي استفاده مي­کند. آموزگار مجازي با توجه به ويژگي‌هاي شخصيتي يادگيرنده، شيوه­ي يادگيري مناسبي را براي او در نظر مي­گيرد. با گذشت مدتي از فرآيند آموزش و با توجه به رويدادهايي که در محيط اتفاق مي­افتد، احساسات يادگيرنده تغيير مي­کند. در اين حالت با توجه به ويژگي­هاي شخصيتي و احساس فعلي يادگيرنده شيوه آموزش به‌روز مي­گردد. همچنين براي کمک به فرآيند يادگيري، در بعضي از مراحل آموزش از عامل همکلاسي مجازي استفاده مي­شود. عامل همکلاسي مجازي، عاملي هوشمند و داراي شخصيت است. شخصيت عامل همکلاسي مجازي، به گونه­اي طراحي شده که بتواند در تعامل با يادگيرنده محيط يادگيري را جذاب و واقعي جلوه دهد.

در نهايت با تست سيستم پيشنهادي در يک محيط واقعي به اين نتيجه رسيديم که توجه به ويژگي­هاي انساني در سيستم­هاي آموزش از راه دور باعث بهبود فرآيند يادگيري وجلب رضايت کاربران مي­گردد.

واژه هاي کليدي: آموزش مجازي، آموزگار مجازي، شاخص MBTI، شخصيت، شيوه­هاي يادگيري، همکلاسي مجازي.