تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : موسي موسي زاده

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر بهروز ترك لاداني

تاريخ دفاع : 27/6/87

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

وارسي ويژگي‌هاي حياتي در سيستم‌هاي بازنويسي عبارات

چکيده

در اين پايان‌نامه، به وارسي ويژگي‌هاي حياتي در سيستم‌هاي بازنويسي عبارات پرداخته شده است. از سيستم‌هاي بازنويسي عبارات مي‌توان در مدل كردن سيستم‌هاي پويا استفاده كرد. اين سيستم‌هاي صوري به اندازه‌ي ماشين‌هاي تورينگ در توصيف سيستم‌هاي پويا قدرتمند هستند. از سوي ديگر، ويژگي‌هاي حياتي در كنار ويژگي‌هاي ايمني، ويژگي‌هاي اساسي هر سيستم صوري را تشكيل مي‌دهند. از اين رو، وارسي ويژگي‌هاي حياتي در سيستم‌هاي بازنويسي عبارات داراي اهميت است. براي وارسي ويژگي‌هاي حياتي در سيستم‌هاي بازنويسي عبارات، مسئله‌ي وارسي ويژگي حياتي در سيستم بازنويسي مورد نظر به مسئله‌ي بررسي پايان‌پذيري در يك سيستم بازنويسي جديد تبديل مي‌شود. بنابراين تمام روش‌ها و ابزارهاي بررسي پايان‌پذيري (شامل پيشرفت‌هاي آتي) مي‌توانند در وارسي ويژگي‌هاي حياتي به كار گرفته شوند. در حالي كه در كارهاي پيشين انتقال مورد نظر فقط براي انواع خاصي از ويژگي‌هاي حياتي و سيستم‌هاي بازنويسي عبارات ارائه شده‌اند، در اين پايان‌نامه دامنه‌ي ويژگي‌هاي حياتي كه با استفاده از اين روش قابل وارسي هستند گسترش يافته است. بالاخص، ويژگي‌هاي حياتي مركب، و روش وارسي آن‌ها معرفي شده است. همچنين يك روش جديدي ارائه شده است كه از مفهوم ماشين‌هاي متناهي درختي براي وارسي ويژگي‌هاي حياتي در سيستم‌هاي بازنويسي عبارات استفاده مي‌كند.

واژه‌هاي کليدي: وارسي، ويژگي‌هاي حياتي، سيستم‌هاي بازنويسي عبارات، ويژگي‌هاي حياتي مركب، ماشين‌هاي متناهي درختي، پايان‌پذيري