تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرضيه ورپشتي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر موحدي نيا

تاريخ دفاع : 28/1/87

رشته و گرايش : کامپيوتر- معماري كامپيوتر

استاد مشاور : -

تأمين کيفيت سرويس براي زير سيستم چند رسانه­اي اينترنت روي شبکه محلي بي­سيم

چکيده

در زمينه ارتباطات نيازمندي­هاي کاربران، موجب تکامل سرويس­هاي موجود و ايجاد سرويس­هاي جديد شده است. کاربران انتظار دارند که در هر زمان و مکان به سرويس­هاي مورد نظر خود دسترسي پيدا کنند. به همين دليل ارائه سرويس­هاي مجتمع بر روي شبکه IP با استفاده از فناوري IMS از طرف 3GPP پيشنهاد شده است. IMS يک معماري استاندارد براي شبکه نسل آينده، براي فراهم کردن سرويس­هاي چندرسانه­اي ثابت و سيار مي­باشد.

در محيط بي­سيم، پهناي باند لينک­هاي بي­سيم تغيير مي­کنند، و همچنين سطح QoS فراهم شده ناايستا و بسيار وابسته به محيط انتقال مي­باشد. بنابراين براي استفاده از سرويس­هاي IMS در محيط بي­سيم، بايد مکانيسم­هاي رزرو منابع جهت تأمين QoS که منطبق با اين مشکلات است بکار گرفته شود. يکي از مشکلات موجود در محيط بي­سيم مسئله محوشدگي کانال مي­باشد. در شبکه محلي بي­سيم IEEE 802.11 با مسئله محوشدگي به گونه­اي رفتار مي­گردد که منجر به افزايش تأخير مي­شود. اين مسئله براي سرويس­هاي چندرسانه­اي بسيار چالش انگيز بوده و منجر به افت کيفيت سرويس هنگام استفاده از سرويس­هاي IMS روي شبکه محلي بي­سيم مي­گردد.

اين پايان نامه بررسي IMS و اجزاي آن و تضمين کيفيت سرويس در اين زيرسيستم چندرسانه­اي بر روي محيط بدون سيم Wifi يا IEEE 802.11 را مد نظر دارد و در نهايت با ارائه يک شيوه جديد براي رفتار ايستگاه­ها با مسئله محوشدگي کانال، کاهش تأخير و بهبود کيفيت سرويس را براي استفاده از سرويس­هاي IMS روي IEEE 802.11 فراهم مي­کند. نتايج شبيه سازي با استفاده از ابزار OPNET modeler 10.5، کارايي بهتر روش­هاي پيشنهادي را تأييد کرده است.

واژه هاي کليدي: کيفيت سرويس، IMS، IEEE 802.11e، SIP، EDCA.