تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : معين پرستگاري

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر بهزاد ميرزائيان

تاريخ دفاع : 27/6/87

رشته و گرايش : مهندسي برق- قدرت

استاد مشاور : دکتر كارولوكس

بهبود طراحي کنترل کننده سرعت موتور القايي به روش کنترل برداري غيرمستقيم با استفاده از تخمين همزمان سرعت و پارامترهاي موتور

چکيده

امروزه تکنيک‌هاي متعددي با درجه پيچيدگي‌هاي متفاوت جهت کنترل موتورهاي القايي مطرح است و مي‌توان آنها را به چهار دسته اصلي تقسيم بندي کرد. روش اول کنترل اسکالر است که از طريق کنترل اندازه متغيرها انجام مي‌گيرد و در آن کنترل پاسخ حالت دائمي سيستم مورد نظر است. روش دوم کنترل برداري است که در آن اندازه و فاز متغيرها کنترل مي‌شوند. علاوه بر اين دو روش، روش کنترل تطبيقي ماشين القايي به عنوان روش سوم و همچنين روش کنترل‌برداري همراه با تخمين پارامترهاي ماشين القايي نيز به‌عنوان روش چهارم کنترل ماشين القايي شناخته مي‌شود. در مورد روش کنترل برداري و اسکالر ذکر اين نکته حائز اهميت است که اين روش‌ها کنترل کننده‌هايي با پارامترهاي ثابت مي‌باشند، اين در حالي است که در يک سيستم عملي، پارامترهاي ماشين القايي تغيير مي‌کند و از اين رو ممکن است کارايي کنترل کننده تضعيف شده و در نهايت اين مساله باعث ناپايداري سيستم مي‌شود. مشکل تاثير تغيير مقدار پارامترها را مي‌توان با استفاده از روش کنترل تطبيقي حل نمود. در اين روش، کنترل کننده خود را با شرايط کاري که به طور همزمان از سيستم استخراج مي‌شود، تطبيق مي‌دهد.از طرفي ديگر در اکثر روش‌هايي که اخيراً مورد بررسي گرفته است، به‌جاي استفاده از کنترل کننده تطبيقي از کنترل برداري به همراه تخمين پارامترهاي ماشين القايي استفاده مي‌گردد. در اين شرايط مي‌توان نتيجه گرفت که مي‌توان با استفاده از روش کنترل برداري و تخمين مقادير سرعت و ثابت زماني روتور کنترل برداري ماشين القايي را با دقت مطلوبي انجام داد. از ميان روش‌هاي تخمين ثابت زماني روتور، روش تانژانت زاويه گشتاور در روند تعيين مقدار پارامتر روتور به مقدار سرعت نيازي نداشته‌؛ به اين منظور اين روش کانديداي خوبي جهت استفاده در مکانيزم تخمين ثابت زماني روتور مي‌باشند. همچنين جهت تخمين سرعت ماشين القايي از روش حلقه بازي استفاده مي‌گردد که مزيت عمده اين روش عدم نياز به پارامترهاي روتور جهت تخمين سرعت مي‌باشد. نتيجتاً در روش پيشنهادي اين پايان‌نامه کنترل برداري شار روتور ماشين القايي به‌همراه تخمين سرعت، ثابت زماني روتور و لغزش به‌صورت همزمان انجام مي‌گردد. علاوه براين جهت تغذيه ماشين القايي از اينورتر SVM استفاده مي‌گردد.

واژه‏هاي کليدي: کنترل برداري غير مستقيم، تخمين معکوس ثابت زماني روتور، تخمين سرعت ماشين القايي، تخمين لغزش و گشتاور، مدولاسيون بردار فضايي، اينورتر منبع ولتاژ.