تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد حامد صدرائي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر سيد فواد آقاميري

تاريخ دفاع : 26/6/87

رشته و گرايش : مهندسي شيمي- مخازن هيدروکربوري

استاد مشاور : -

تعيين حداقل فشار امتزاجي در تزريق مخلوط چند گاز توسط معادلات حالت

چکيده

حداقل فشار امتزاجي (MMP) يك مفهوم كليدي در طراحي و اجراي فرآيند ازدياد برداشت به روش تزريق امتزاجي است. در اثر تزريق گاز به مخزن، كشش بين سطحي كاهش و نفت محصور شده در محيط متخلخل به حركت در مي­آيد. در صورتيكه فشار و تركيب گاز تزريقي به نحو مناسبي انتخاب شود مي توان بر جابجايي مؤثر و ضريب بازيافت نفت افزود.

در اين تحقيق محاسبات MMP با استفاده از دو روش تحليلي و پاراكر انجام و نتايج با داده هاي تجربي مقايسه مي­شوند. در روش تحليلي محاسبات تبخير ناگهاني منفي براي نفت مخزن و گاز تزريقي انجام و خط بست هاي اوليه و تزريقي که توسط خط بست هاي متقاطع به يکديگر مرتبط مي­شوند، تعيين مي شوند. حداقل فشار امتزاجي، فشاري است که طول يکي از خط بست‌هاي نفت اوليه تا تزريقي صفر گردد. در روش دوم با توجه به تعريف MMP به عنوان پايين­ترين فشاري که در آن کشش سطحي بين دو فاز صفر مي گردد، اين كميت بر اساس محاسبه کشش بين سطحي با مدل پاراکر تعيين مي شود. محاسبات با استفاده از معادلات حالت PR، SRK و MNM انجام مي­شوند. نتايج به دست آمده از مدل تحليلي با روش آزمايشگاهي لوله قلمي و مدل پاراکر با تکنيک محو شدن کشش سطحي (VIT) مقايسه مي گردند. بررسي انجام شده در مورد تاثير تركيب گاز تزريقي نيز نشانگر آن است که حضور اجزاء مياني در گاز تزريقي مي ­تواند در کاهش MMP مؤثر باشد. همچنين انواع مكانيسم هاي رانشي و تاثير بر هم كنش دو تايي بين اجزاء نيز مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج به دست آمده تطابق مقادير تجربي و مدل قابل قبول مي باشند. با توجه به هزينه بالا و وقت گير بودن شيوه­هاي آزمايشگاهي اين مدل­ها مي توانند به عنوان روشي مناسب در تخمين MMP مورد استفاده قرار گيرند.

واژه‌هاي كليدي: ازدياد برداشت نفت، تزريق گاز امتزاجي، حداقل فشار امتزاجي، جابجايي، معادله حالت، مدل پاراکر