تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مصطفي عظيمي دهاقاني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر رحمت اله هوشمند

تاريخ دفاع : 21/12/86

رشته و گرايش : مهندسي برق- قدرت

استاد مشاور : دکتر بهزاد ميرزائيان

كاهش تاثير كمبود ولتاژ در سيستم‌هاي توزيع با استفاده از جبرانگر D-Statcom

چکيده

در سالهاي اخير موضوع كيفيت توان براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان انرژي الكتريكي داراي اهميت بسزايي گرديده و بعنوان يكي از شاخص‌هاي شايستگي در بازار خصوصي برق خودنمايي مي‌كند. يكي از پديده‌هاي كيفيت توان، كمبود ولتاژ مي‌باشد. اين پديده از مهمترين مسائل و مشكلات شركتهاي برق در مواجهه با صنايع پيشرفته بوده و تقريباً 80 درصد از مشكلات كيفيت توان موجود در سيستم‌هاي قدرت را به خود اختصاص مي‌دهد.

معرفي كمبود ولتاژ و استانداردهاي مرتبط با آن، همچنين علل و عوامل مختلف ايجاد اين پديده و طبقه‌بندي آن، موضوعي است كه در قسمت اول اين پايان‌نامه و در فصول اول و دوم بدان پرداخته خواهد شد. در قسمت دوم اين پايان‌نامه، راهكارهايي جهت كاهش کمبود ولتاژ و بهبود شاخص‌هاي آن ارائه مي‌شود. اين كاهش، بر پايه جبرانسازي با استفاده از ادوات انعطاف‌پذير سيستم انتقال موسوم به ادوات FACTS بوده و به دو بخش كلي جبرانگرهاي سري و موازي تقسيم شده و نحوة عملكرد، مدهاي جبرانسازي، اجزاء و سيستم كنترلي آن ارائه مي‌گردد. در اين قسمت و در فصل سوم، ابتدا جبرانگر سري استاتيكي مورد مطالعه قرار گرفته و سپس بر روي نحوه و مدهاي عملكرد يكي از ادوات ويژه FACTS، بنام تنظيم‌كننده ديناميكي ولتاژ (DVR) متمركز خواهيم شد. همچنين ساختار جبرانگر سنكرون استاتيكي در سطح توزيع (D-Statcom)، اصول و مباني جبرانسازي توسط جبرانگر مذکور تشريح مي‌گردد.

در فصل چهارم برتري‌هاي جبرانگر سنکرون استاتيکي توزيع نسبت به ديگر جبرانسازها بيان شده و پيرامون اجزاء، سيستم کنترل و مدهاي عملکرد آن مطالعاتي صورت خواهد گرفت. در اين مرحله پس از معرفي انواع سيستم کنترل کاربردي در جبرانگرهاي D-Statcom، استفاده از سيستم کنترل مستقيم در اين‌گونه جبرانگرها پيشنهاد مي‌گردد. با توجه به ويژگي‌ها و برتري‌هاي نسبي در عملکرد کنترل مستقيم نسبت به ديگر روش‌هاي کنترلي، سيستم مذکور قادر خواهد بود تا اين نوع جبرانگرها را به‌خوبي کنترل نمايد. در انتهاي اين قسمت، الگوريتم طراحي جبرانگر D-Statcom با استفاده از روش پيشنهادي کنترل مستقيم ارائه مي‌گردد.

در قسمت سوم و در فصل پنجم، عوامل ايجاد پديده كمبود ولتاژ با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC بر روي شبكه استاندارد IEEE مورد شبيه‌سازي قرار مي‌گيرد و در ادامه با بهره‌گيري از شبيه‌سازي‌هاي كامپيوتري، تأثير جبرانسازي كمبود ولتاژ با استفاده از جبرانگر D-Statcom و بر روي شبكه نمونه مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج با حالتي كه جبرانسازي بر روي سيستم وجود نداشته است، مقايسه مي‌گردد.

كليد واژه: كيفيت توان، كمبود ولتاژ، ادوات انعطاف‌پذير سيستم انتقال، جبرانگر سنكرون استاتيكي توزيع، سيستم كنترل مستقيم