تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آرش دهستاني کلاگر

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر آرش کيومرثي- دکتر محمد عطائي

تاريخ دفاع : -/11/86

رشته و گرايش : مهندسي برق- قدرت

استاد مشاور : دکتر رحمت اله هوشمند

مدل سازي کوره قوس الکتريکي و جبران فليکر ولتاژ ناشي از آن با استفاده از جبران ساز استاتيکي توان راکتيو

چکيده

مدل سازي کوره هاي قوس الکتريکي سه فاز و جبران فليکر ولتاژ ناشي از آن با استفاده از نرم افزارهاي PSCAD/MATLAB، هدف اين تحقيق مي باشد.

جهت مدلسازي کوره قوس الکتريکي، ابتدا قوس الکتريکي را با نمونه هاي گرفته شده از جريان قوس و ولتاژ متناظر با آن، در مدار معادل کوره قوس مدل شده است. سپس سعي شده تا خصوصيت تصادفي بودن عملکرد قوس در قالب مدوله کردن ولتاژ قوس با يک نويز سفيد با باند محدود شده، لحاظ شود.

جبران سازي کوره قوس الکتريکي با استفاده از جبران کننده هاي استاتيک توان راکتيو از نوع راکتور تريستور کنترل به همراه خازن ثابت که بر اساس اندازه گيري توان راکتيو بار کنترل مي شوند، به دو روش کنترل حلقه باز و کنترل حلقه بسته انجام شده وشدت فليکر ولتاژ قبل و بعد از عمل جبران سازي بر اساس تئوري اندازه گيري فليکر در استاندارد IEC، اندازه گيري شده و نتايج عمل جبران سازي بر روي کاهش شدت فليکر موجود نشان داده شده است.

يک روش جديد براي کنترل جبران ساز راکتور تريستور کنترل به همراه خازن ثابت نيز پيشنهاد شده است. اين روش مبتني بر بکار گيري يک روش پيش بين در کنترل مدار بسته جبران ساز TCR/FC در عمل جبران سازي مي باشد. در اين روش از نمونه هاي قبلي توان راکتيو بار جهت پيش بيني مقادير آتي آن به منظور جبران زمان تاخير موجود در کنترل جبران ساز استفاده مي شود.

کليد واژه: کوره قوس الکتريکي، کاهش فليکر ولتاژ، شدت فليکر لحظه اي، کنترل جبران ساز TCR/FC، فيلترهاي هارمونيکي، توان راکتيو پايه، مشخصه امپدانسي، طيف فرکانسي، کنترل پيش بين، بلوک تقدم