تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حامد اسماعيلي طاهري

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدصادق حاتمي پور- دکتر گيتي امتيازي

تاريخ دفاع : 30/7/86

رشته و گرايش : مهندسي شيمي- بيوتکنولوژي

استاد مشاور : مهندس مسعود بهشتي

حذف بيولوژيک DSO از خاک هاي آلوده

چکيده

گازي که از زمين استخراج مي شود شامل مقدار قابل توجهي اسيد گاز است. ازجمله اين اسيد گازها مي‌توان به هيدروژن سولفيد و مرکاپتان ها اشاره کرد. استفاده از اين گاز به صورت خام مي تواند باعث آلودگي شديد هوا، باران‌هاي اسيدي و ديگر مسائل عمده‌ي محيط زيست گردد. در مجتمع گاز پارس جنوبي اين آلاينده ها با استفاده از فرآيند مروکس از جريان گاز طبيعي جدا مي شوند. در اين فرآيند مرکاپتان ها و هيدروژن سولفيد با استفاده از سود از جريان گاز جدا مي شوند. محصول جانبي اين فرآيند DSO است که مخفف واژگان Disulfide Oil مي‌باشد. اين ترکيب مخلوطي از دي متيل دي سولفيد، متيل اتيل دي سولفيد و دي اتيل دي سولفيد مي باشد. DSO داراي بويي بسيار زننده است و به شدت سمي مي‌باشد. از جمله خطرات اين ماده براي انسان و جانداران، سرطان زايي و تاثيرات آن بر فرآيند توليد مثل مي‌باشد. خوردن اين ماده به مرگ منجر مي شود. نشت اين ماده از مخازن نگهداري آن و نفوذ اين ماده به آب دريا مي تواند باعث آلودگي عمده‌ي محيط زيست منطقه شود. اين مسئله و همچنين بررسي امکان دفن اين ماده در خاک کوير و بعد از آن تجزيه‌ي بيولوژيک اين ترکيب از جمله انگيزه هاي عمده براي انجام اين پژوهش که براي اولين بار در جهان انجام شده است، بود.

با انجام اين تحقيق باکتري هاي تجزيه کننده اين ترکيب ها جداسازي شد. از ميان 7 گونه باكتري جداسازي شده دو باكتري به صورت موثر قادر به حذف اين تركيب و تصفيه‌ي خاك مي باشند. اين دوگونه با انجام آزمايش هاي اوليه به عنوان يک پاني باسيلوس و يک رودوکوکوس شناسايي شدند که هر دو باکتري نيز گرم مثبت هستند. همچنين با استفاده از طراحي آزمايش ها با روش تاگوچي تاثير عواملي چون دما، مواد افزودني، رطوبت، شوري و ميزان ميکروارگانيسم بر تجزيه اين ترکيب مشخص و بهينه سازي گرديد.

واژگان کليدي: دي سولفيدها، خاک آلوده، تصفيه زيستي