تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيما شفاعي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقائي

تاريخ دفاع : 21/12/86

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

مدلسازي فرايندهاي بيولوژيکي با استفاده از سيستم هاي چندعاملي هولوني

چکيده

شبکه ها و فرايندهاي زيستي سيستم هاي پيچيده اي هستند، که از تعداد زيادي از عناصر در ارتباط با يکديگر تشکيل شده اند. درک کامل رفتار اين سيستم ها، منجر به تسريع شناخت بيماري ها و يافتن روش هاي درماني موثر براي آنها خواهد شد. اما عدم وجود دانش کامل و کافي در مورد سيستم هاي زيستي مانع از دستيابي به اين هدف گرديده است. در اين راستا، محققان استفاده از روش هاي شبيه سازي را براي دستيابي به شناخت بهتر از اين سيستم ها پيشنهاد کرده اند تا از اين طريق بتوان برخي ابهامات موجود در عملکرد آنها را برطرف نمود. هدف اين پايان نامه ارائه يک روش نوين براي شبيه سازي سيستم هاي زيستي است. روش پيشنهادي يک روش مبتني بر «سيستم هاي چندعاملي هولوني» است که امکان ايجاد تغييرات زمان اجرا را براي کاربر فراهم مي سازد. يک «سيستم چندعاملي هولوني» علاوه بر پشتيباني از کليه ي قابليت هاي مربوط به عامل (مانند خودمختاري، توزيع پذيري، رفتار مبتني برهدف و توانايي برقراري ارتباط و مشارکت)، از قوانين حاکم بر هولون ها نيز پيروي مي کند. لذا از مزاياي يک سيستم هولوني مانند ساختار سلسله مراتبي و قابليت خودسامان دهي نيز بهره مي برد. سيستم هاي هولوني داراي يک ساختار بازگشتي و سلسله مراتبي هستند و از قوانين ارتباطي خاص خود پيروي مي کنند. چنين سيستم هايي براي مدل سازي سيستم هايي پويا با ساختار سلسله مراتبي و متشکل از موجوديت هاي مختلف مناسب هستند. در اين پروژه دو استراتژي موجود براي مدل سازي عناصر بيولوژيکي (شامل روش هاي «بالا به پايين»، و «پايين به بالا») بررسي شده است. ضمن بررسي نقاط قوت و ضعف هريک، يک روش ترکيبي از دو استراتژي فوق ارائه شده که بتواند تا حد امکان نواقص آنها را رفع نمايد. پس از تعيين مراحل مدل سازي و نحوه پياده سازي هر مرحله، براي روشن تر شدن راهکار پيشنهادي، فرايند «همانندسازي DNA» به عنوان يک نمونه مطالعاتي پياده سازي شده است

واژه هاي کليدي: مدلسازي، هولون، «سيستم هاي چندعاملي»، بيولوژي، شبکه هاي بيولوژيکي، «همانندسازي DNA».