تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه راجي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر بهروز ترک لاداني

تاريخ دفاع : 14/12/86

رشته و گرايش : کامپيوتر- نرم افزار

استاد مشاور : دکتر مهدي برنجکوب

امنيت سيستمهاي چندعاملي به کمک عاملهاي بي خبر و بي نشان

چکيده

عامل متحرك قطعه برنامه اي است كه توانائي حركت از يك ميزبان به ميزبان ديگر ي را دارد. در مورد فناوري عاملهاي متحرک مسائل زيادي وجود دارد که يکي از مهمترين آنها, مسأله امنيت است. از آنجائي که عامل متحرک شامل کد و اطلاعات است, لذا تأمين امنيت عامل در برابر ميزبانهاي بدخواه مهمترين بحث امنيتي اين فناوري است. از طرف ديگر همواره نيازمندي اصلي مالك در كاربردهاي مختلف آن است كه عامل بتواند بصورت بي نشان در شبکه حرکت کند بطوريکه هويت مالک و سفرنامه عامل حتي براي يك تحليلگر ترافيک شبکه هم پنهان بماند.

در اين پايان نامه, پس از بيان برخي از پروتكلهاي مهم تأمين امنيت و بي نشاني عامل, دو پروتکل پيشنهاد شده است. در پروتكل پيشنهادي اول سعي بر اين است که با فراهم کردن ويژگي بي نشاني براي عامل و مقاوم کردن آن در مقابل حمله هاي تحليل ترافيک, امنيت يک عامل متحرک فراهم شود. در اين پروتکل جهت فراهم كردن ويژگي بي نشاني از يك سيستم بي نشان كننده عمومي استفاده شده كه متشكل از تعدادي ميزبان مورد اعتماد به نام Mixer است. عامل در هر سفر به يك ميزبان سفرنامه بصورت رمزشده از بين Mixer ها عبور مي كند. Mixer ها به عنوان واسط ارتباطي در هر گام سفر عامل، بي نشاني مالك و سفرنامه عامل و همچنين مقاومت عامل در مقابل حمله هاي تحليل ترافيك را فراهم مي كنند. علاوه بر اين, عامل مي تواند پس از اتمام سفر با حفظ ويژگي بي نشاني به خانه برمي گردد تا سفرنامه و نتايج اجراي خود در ميزبانها را به مالک تحويل دهد.

در پروتکل پيشنهادي دوم با توسعه پروتکل پيشنهادي اول, ويژگي بي خبري به عامل بي نشان اضافه شده است تا صحت و محرمانگي کد عامل تحت کنترل مالک باشد. به اين صورت که مالک مي تواند پس از ارسال عامل به محيط در هر زمان که مايل باشد, مأموريت جديدي را بصورت رمزشده به همراه شرايط محيطي لازم جهت رمزگشائي آن به عامل ابلاغ مي کند. در اين پروتکل, مالک جهت حفظ بي نشاني, از طريق سيستم بي نشان کننده بر روي يک تخته سياه کامپيوتري مأموريت عاملش را مي نويسد. در اين حالت عامل در صورت برقراري شرايط رمزگشائي مي تواند با مأموريت جديد به ميزبان سفرنامه بعدي سفر کند.

واژه هاي کليدي: عامل متحرک, سيستمهاي چندعاملي, امنيت, رمزنگاري, بي خبري, بي نشاني