تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 5/11/76

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر ناصر نعمت بخش

نام و نام خانوادگي : سامان جلايريان

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر مصطفي کرماني

تشخيص‌ حروف‌ مجزاي‌ دستنويس‌ فارسي‌ با استفاده‌ از حركت‌ نوك‌ قلم‌

چکيده

در اين‌ پايان‌ نامه‌، هدف‌ ايجاد يك‌ سيستم‌ تشخيص‌ در جاي‌ حروف‌ دستنويس‌ مجزاي‌ فارسي‌ است‌.

در اين‌ سيستم‌ فقط‌ حروف‌ تنها مورد بررسي‌ قرار ميگيرند. عمل‌ تشخيص‌ بر اساس‌ اطلاعات‌ و خصوصياتي‌ از حروف‌ انجام‌ ميگيرد كه‌ بطور بر خط‌ و هنگام‌ نوشتن‌ حرف‌ بر روي‌ صفحه‌ حساس‌ به‌ قلم‌، از حركت‌ دست‌ نويسنده‌(نوك‌قلم‌) نمونه‌ برداري‌ ميشود. اين‌ سيستم‌ با 1280 نمونه‌ آزمايش‌ شده‌ و دقت‌ تشخيص‌ آن‌ براي‌ حروفي‌ كه‌ با رسم‌الخط‌ معمول‌ نوشته‌ شده‌ باشند، در حدود 3/95% است‌ و بيشتر حروفي‌ كه‌ درست‌ تشخيص‌ داده‌ نشده‌اند، در نوشتن‌ آنها كم‌ دقتي‌ شده‌ است‌. بنابراين‌ ميتوان‌ از اين‌ سيستم‌ بخوبي‌ براي‌ تشخيص‌ حروف‌ تنهاي‌ دستنويس‌ فارسي‌ كه‌ از طريق‌ صفحه‌ حساس‌ به‌ قلم‌ وارد شوند، استفاده‌ نمود. اين‌ سيستم‌ برروي‌ يك‌ كامپيوتر سازگار با IBM با پرازنده‌ 80486 DX4-100 (در حالت‌ توربو) با 16 مگابايت‌ حافظه‌ اصلي‌ اجرا شد. زمان‌ مصرف‌ شده‌ براي‌ تشخيص‌ و همچنين‌ دقت‌ آن‌، بستگي‌ به‌ شكل‌ حرف‌ دارد(نمودار6-1).اين‌ زمان‌ در مورد سخت‌ افزار ياد شده‌ بدون‌ انجام‌ پيش‌ پردازش‌ بين‌ 02/0 ثانيه‌ تا 6/0 ثانيه‌ و با انجام‌ پيش‌ پردازش‌ بين‌ 02/0 ثانيه‌ تا 2/0 ثانيه‌ متغير است‌.

كلمات‌ كليدي‌: تشخيص‌ الگو، تشخيص‌ حروف‌ دستنويس‌ عربي‌، تشخيص‌ حروف‌ دستنويس‌ فارسي‌، خصوصيات‌ حروف‌ فارسي‌.