تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : غلامرضا صياد

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر رحمت اله هوشمند- دکتر امين خدابخشيان

تاريخ دفاع : 24/7/87

رشته و گرايش : مهندسي برق- قدرت

استاد مشاور : دکتر آرش کيومرثي

طراحي پايدارساز سيستم قدرت براي توربين­هاي بادي مجهز به ژنراتورهاي القايي دو تغذيه به روش کلاسيک و الگوريتم ژنتيک

چکيده

با افزايش مطالعات روزافزون توليد برق از انرژي باد، لزوم بررسي رفتار ديناميکي توربين­هاي بادي موجود در شبکه قدرت هنگام وقوع اغتشاشات گوناگون اجتناب ناپذير به نظر مي­رسد. از اين رو، در اين پروژه يک پايدارساز سيستم قدرت (PSS) براي يک توربين بادي مجهز به ژنراتورهاي القايي دو تغذيه (DFIG) به دو روش کلاسيک و الگوريتم ژنتيک طراحي شده است. با استفاده از روابط بين متغيرهاي يک ماشين القايي دو تغذيه، مدلي استاندارد از DFIG در محيط نرم­افزاري MATLAB شبيه­سازي مي­گردد. کنترل مطلوبِ مبدل بخش شبکه و مبدل بخش رتورِ ژنراتور القايي دو تغذيه براي تنظيمِ پارامترهاي مختلف DFIG با استفاده از روش کنترل برداري امکان­پذير خواهد شد. براي تحليل عملکرد پارامترهاي DFIG و بررسي کارايي پايدارساز سيستم قدرت، يک شبکه­ي مورد مطالعه مناسـب شـامـل يـک توربيـن بـادي مجهـز بـه DFIG معـادل، نشان دهنده يک مزرعه بادي به عنوان مولد پراکنده و يک ژنراتور سنکرون معادل انتخاب شده است. نتايج بررسي مقادير ويژه و رفتار پارامترهاي DFIG در شبکه مورد مطالعه­، نشان دهنده­ي عملکرد رضايت­بخش سيستم کنترل برداريِ مبدل بخش شبکه و بخش رتور در کنترل پارامترهاي ماشين و افزايش پايداري ديناميکي DFIG در ميرايي نوسانات توسط بکارگيري پايدار ساز سيستم قدرت هنگام وقوع اغتشاشات کوچک و بزرگ خواهد بود.

واژه­هاي کليدي: الگوريتم ژنتيک، بررسي مقادير ويژه، پايدارساز سيستم قدرت (PSS)، پايداري ديناميکي، ژنراتور القايي دو تغذيه (DFIG)، سيستم کنترل زاويه پره، مبدل­هاي بخش شبکه و بخش رتور، مولد پراکنده.