تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زينب مازادي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقائي- دکتر محمدعلي نعمت بخش

تاريخ دفاع : 21/7/87

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

طراحي و پياده­سازي مدل فرهنگ براي عامل هاي هوشمند

چکيده

فرايند تفکر و تصميم­گيري انسان مسئله پيچيده­اي است که دانشمندان علاقه­مند به کشف آن هستند. عامل­هاي هوشمند نيز به عنوان ابزاري براي حل مسئله نياز به تفکر و تصميم­گيري دارند. محققان معتقدند که فرايند تصميم­گيري در انسان از فاکتورهاي بسياري همچون احساس، شخصيت و فرهنگ تاثيرپذير است. تا­کنون مدلهايي براي تصميم­گيري مبتني بر احساس و شخصيت ارائه شده اما مدلي براي بررسي تاثير فرهنگ بر تصميم­گيري عامل­هاي هوشمند ارائه نشده است.

در اين پژوهش با توجه به يافته­هاي دانشمندان روانشناسي ميان فرهنگي، مدلي براي رفتارهاي فرهنگي عامل ارائه شده است. اين مدل بر مبناي نظريه 10 ارزش بنيادي شوارتز مي­باشد که ارزشها بوسيله پرسشنامه PVQ استخراج مي­شوند. در مدل پيشنهادي به منظور نگاشت رفتارها و ارزشها از منطق فازي استفاده شده است. از مهمترين خصوصيات اين مدل انعطاف پذيري و وفق پذيري با محيط پياده سازي مي باشد. اين مدل داراي سه ماجول اصلي استخراج ارزشها، استخراج معيارها و انتخاب رفتار مناسب (تصميم گيري) مي باشد.

با توجه به اهميت فرهنگ در تجارت الکترونيک از مدل پيشنهادي در شبيه­سازي رفتار خريد استفاده شده است. اين عامل خريدار که با استفاده از پرسشنامه PVQ داراي ارزشهاي فرهنگي کاربر مي­باشد در يک بازار الکترونيکي عمليات خريد و فروش را مطابق با ارزشها و رفتارهاي فرهنگي خود انجام مي­دهد. نتايج حاکي از آنست که خريداران داراي ارزشهاي متفاوت از فروشندگان متفاوتي خريد مي­کنند و معيارهاي فرهنگي در انتخابهايشان تاثير­گذار بوده است.

كليد واژه‌ها: تصميم­گيري، ارزشهاي فرهنگي، پرسشنامه PVQ، معيارهاي فرهنگي