تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد جليل الدين آل معصوم

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر اميرحسن منجمي

تاريخ دفاع : 28/7/87

رشته و گرايش : کامپيوتر- معماري كامپيوتر

استاد مشاور : -

تقطيع تصاوير بافتي با هدف تشخيص عيوب

چکيده

کنترل کيفيت در صنايع فولادسازي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. براي انجام اين مهم، استفاده از يک سيستم بازرسي اتوماتيک به جاي نيروي انساني در افزايش دقت، سرعت و کاهش هزينه‌ها، بخصوص در درازمدت بسيار مؤثر خواهد بود. چنين سيستمي بايد بتواند نواحي معيوب در تصاوير سطوح فولادي را با دقت هرچه بالاتر مشخص کند. تصاوير سطوح فولاد عمدتاً تصاوير بافتي بوده که استخراج ويژگي در آنها با روش‌هاي گوناگون تحليل بافت انجام مي‌گيرد. در نوعي از اين روش‌ها، از فيلترهاي گابور جهت استخراج ويژگي استفاده مي‌گردد. در اين پايان‌نامه، با بکارگيري بانکي از فيلترهاي گابور به صورت بهينه، به استخراج ويژگي جهت بخش‌بندي تصاوير سطوح فولادي معيوب پرداخته مي‌شود. اين بانک فيلترها به گونه‌اي طراحي شده که مي‌تواند ويژگي‌هاي بافتي تصوير ورودي را به شکل مطلوب در جهات و فرکانس‌هاي مختلف نمايان کند.

از ديگر موارد تحقيق، ارائه روش پيشنهادي با نام ترکيب گابوري جهت بخش‌بندي تصوير و مشخص کردن نواحي معيوب آن است. در اين روش با ارائه الگوريتم‌هاي مختلف، از تصاوير جزئي بدست آمده از تصوير معيوب، تنها تعداد مشخصي با يکديگر ترکيب مي‌گردند تا نقشه ويژگي حاصل به شکل مناسب دربرگيرنده عيوب تصوير باشد. در بخشي از روش ترکيب گابوري، روش پيشنهادي بهينه معرفي مي‌گردد که توانسته است بدون نياز به تعيين تعداد تصاوير جزئي جهت ترکيب و نيز وجود تصوير يا تصاوير نرمال، به انجام بخش‌بندي بپردازد. انجام آزمايش‌هاي گوناگون با هدف بهينه‌سازي بخش‌بندي توسط کلاسه‌بند نيز از ديگر تحقيقات انجام شده در اين پايان‌نامه است. در اين راستا، اضافه کردن ويژگي سطح خاکستري به ويژگي‌هاي استخراج شده هر پيکسل منجر به افزايش قدرت کلاسه‌بندي مانند K‑means شده است. نتايج بدست آمده هم از نظر بصري و هم از لحاظ آماري نشان‌دهنده آن است که روش ترکيب گابوري در بيشتر آزمايش‌ها در مقايسه با روش کلاسه‌بند از دقت بالاتري برخوردار مي‌باشد. در اين بين، روش ترکيب گابوري بهينه، بهترين عملکرد را از خود نشان داده است.

واژه‌هاي کليدي: تشخيص عيوب، بخش‌بندي بافت، فيلترهاي گابور، خوشه‌بندي، ترکيب گابوري، کلاسه‌بند K-means