تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اميرحسين مهره كش

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دكتر تورج توكلي- دكتر محمدصادق حاتمي پور

تاريخ دفاع : 19/1/88

رشته و گرايش : مهندسي شيمي

استاد مشاور : -

مدل­سازي برج RDC استخراج مايع – مايع در فرآيند توليد روغن روان­کننده با استفاده از حلال فورفورال

چکيده

در اين پروژه تحقيقاتي پس از بررسي دقيق فرآيند توليد روغن روان­کننده در شرکت نفت سپاهان به مدل­سازي برج RDC استخراج مايع- مايع پرداخته شده است. اين برج در ابتداي فرآيند توليد قرار دارد و خوراک ورودي به آن برش­ روغن روان­کننده مي­باشد. دراين برج با استفاده از حلال فورفورال مواد آروماتيکي از بقيه ترکيبات موجود در برش نفتي جدا مي­گردند. اين برج داراي 32 عدد ديسک چرخان است فرآيند جداسازي بر روي آنها صورت مي­گيرد. در اين برج دو فاز غني از حلال و غني از روغن وجود دارد و فرآيند انتقال­جرم بين اين دو فاز اتفاق مي­افتد. فاز غني از حلال به صورت يک فاز پيوسته است و با گردش ديسک­هاي موجود در برج فاز غني از روغن در درون آن پراکنده مي­شود. براي مدل­سازي برج RDC قوانين بقاي جرم و انرژي براي کليه­ي مراحل انتقال­جرم (محفظه­هاي اختلاط) موجود در برج نوشته شده و پس از مدل کردن برج با حل هم­زمان معادلات شبيه­سازي آن انجام شده است. پس از حل مدل با مطالعه­ي پارامتري فرآيند توليد روغن روان­کننده در برج استخراج RDC، اثر عوامل مختلف نظير دماي خوراک، دماي حلال، نسبت حلال به خوراک ، دور روتور، بر روي بازده سيستم بررسي شد. از جمله نتايج مدل مي­توان به اثر افزايش دماي خوراک، دماي حلال، نسبت حلال به خوراک و دور ديسک­هاي چرخان بر افزايش بازده استخراج اشاره نمود.

واژه­هاي کليدي: روغن روان­کننده، استخراج مايع- مايع، برج RDC، مدل­سازي.