تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد موسي فخرحسيني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دكتر تورج توكلي- دكتر محمدصادق حاتمي پور

تاريخ دفاع : 20/12/87

رشته و گرايش : مهندسي شيمي

استاد مشاور : -

جايگزيني حلال­هاي ديگر به جاي فورفورال در استخراج آروماتيک­ها از برش روغني و بهينه سازي شرايط با استفاده از شبيه­سازي براي حلال جديد

چکيده

استفاده از يک حلال با قدرت انتخابگري بالاتر منجر به توليد مقدار بيشتري از رافينيت با مقدار آروماتيک کمتر مي­شود. فورفورال و N-متيل پيروليدون حلال­هايي شناخته شده­ هستند که به طور معمول در فرآيند توليد روغن روانکاري استفاده مي­شوند. اضافه کردن حلال دوم به حلال اول مي­تواند باعث بالاتر بردن بازده و کيفيت استخراج شود. در اين کار، ابتدا حلال­هاي مختلفي براي استخراج آروماتيک­ها از برش روغني استفاده شدند. سپس دو حلال کمکي براي استخراج آروماتيک­ها از برش روغني با استفاده از حلال اصلي فورفورال استفاده شدند. پس از انجام فرآيند استخراج، تعادل مايع – مايع در سيستم {فورفورال + حلال اصلي + حلال کمکي} با استفاده از مدل ترموديناميکي NRTL بررسي شد. در اين کار، مقادير پارامتر بر­هم­کنش دو جزئي با کمينه کردن تابع هدف در سيستم سه­جزئي {برش روغني + فوروفورال + ايزواکتان} بدست آورده شد. سپس ضرايب بر­هم­کنش دو جزئي با استفاده از داده­هاي سيستم سه جزئي {برش روغني + فورفورال + نرمال هگزان} آزموده شد. مقادير محاسبه شده داراي تطابق خوبي با مقادير آزمايشگاهي اندازه­گيري شده بودند. در مرحله­ي بعدي، پس از بدست آوردن ضرايب بر­هم­کنش دو جزئي معادله حالت NRTL اثر استفاده از حلال دوم در يک دستگاه استخراج واقعي بررسي شد. براي اين مطالعه، از يک مدل شبيه­سازي شده­ي تماس دهنده­ي صفحه­اي گردان استفاده شد. درستي مدل شبيه­سازي شده، با داده­هاي عملياتي "شرکت پالايش نفت سپاهان" بررسي شده بود. شرايط بهينه­ي عملياتي در ستون استخراج با استفاده از مخلوط حلال انتخابي بدست آ ورده شد. مقدار بهينه براي نسبت{ مخلوط حلال به خوراک} و دماهاي بهينه براي دماهاي حلال وخوراک با استفاده از اين مدل بدست آورده شد.

واژه­هاي کليدي: برش روغني نفت خام، استخراج آروماتيک، تعادل مايع – مايع، حلال کمکي