تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : پژمان روحي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر اميررحيمي- دکتر فخري سيدين آزاد

تاريخ دفاع : 5/12/87

رشته و گرايش : مهندسي شيمي

استاد مشاور : مهندس فرشيد فرزانه

مدلسازي رياضي ، شبيه سازي و بررسي عملي جذب بخارات دي متيل فرم آميد (DMF) و اکريلونيتريل (AN) توسط آب در يك برج جذب آكنده در واحد اكريليك 1 شركت پلي اكريل ايران

چکيده

اين پژوهش با هدف مدلسازي رياضي و شبيه‌سازي برج‌هاي جذب DMF و AN واحد اکريليک 1 شرکت پلي‌اکريل ايران انجام گرديده است تا به کمک آن امکان بررسي رفتار و عملکرد اين برج‌ها در قبال تغييرات احتمالي شرايط عملياتي فراهم گردد.

در مدلسازي رياضي برج‌هاي مورد مطالعه با استفاده از قوانين بقاي جرم، انرژي و ممنتوم، روابط ديفرانسيلي توزيع دماي فازهاي مايع و گاز و همچنين توزيع غلظت در فاز گاز و مايع بدست آمد. با ساده سازي معادلات و استفاده از روش حل عددي، معادلات حاکم حل و کد کامپيوتري مربوط به آن توسعه داده شد.

به منظور حصول داده‌هاي تعادلي و تکميل پارامتر‌هاي مورد نياز مدل و همچنين در نظر گرفتن تاثير انحراف از حالت ايده‌آل در فاز مايع، دستيابي به مدل‌هاي ضريب اکتيويته و معادله حالت مناسب ضروري بود که براي محلول دي‌متيل‌فرم‌آميد و آب مدل ضريب اکتيويته NRTL و معادله حالت PRSV از ميان معادله‌هاي مورد بررسي مناسب‌تر شناخته شد. در خصوص محلول اکريلونيتريل و آب نيز مدل ضريب اکتيويته ون لار و ردليچ-کيستر و معادله حالت PRSV از ميان معادله‌هاي مورد بررسي مناسب‌تر تشخيص داده شد.

نتايج حاصل از مدل با داده‌هاي اخذ صنعتي اخذ شده از واحد‌هاي عملياتي موجود در شرکت ياد شده مقايسه و دقت مدل مورد ارزيابي قرار گرفت. اين بررسي آن نشان داد که نتايج حل معادلات حاکم به شدت تاثير‌پذير از نوع روابط تجربي مورد استفاده در پيش بيني ضرايب انتقال جرم و حرارت و سطح موثر انتقال جرم است. در پايان نيز تاثير پارامتر‌هاي عملياتي بر نتايج عملکردي برج شامل راندمان جداسازي مورد بررسي قرار گرفت.

واژه‌هاي کليدي: دي متيل فرم آميد، اکريلونيتريل، آب، جذب فيزيکي، مدلسازي رياضي، شبيه‌سازي