تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضا شريفيان دستجردي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر امين خدابخشيان- دکتر رحمت اله هوشمند

تاريخ دفاع : 24/7/87

رشته و گرايش : مهندسي برق- قدرت

استاد مشاور : -

پايداري سيستم­هاي قدرت با استفاده از طراحي همزمان و هماهنگ پارامترهاي PSS و ادوات FACTS

چکيده

امروزه با توجه به گسترش سيستم انتقال در کشورها و افزايش توان عبوري از خطوط انتقال، حفظ پايداري ديناميکي سيستم قدرت از اهميت ويژه­اي برخوردار است. ناپايداري ديناميكي به دليل بر هم خوردن تعادل بين توان مكانيكي ورودي و توان الكتريكي خروجي و كمبود گشتاور ميراكننده حاصل مي­شود. يکي از اقدامات موثر به منظور رفع اين مشكل نصب پايدارساز سيستم قدرت در ژنراتورها جهت ميرا کردن نوسانات الكترومكانيكي در اثر بروز اغتشاشات ناگها­ني بار مي­باشد. با نصب و استفاده روز افزون ادوات انعطاف پذير جريان متناوب در سيستم قدرت، توجه خاص نسبت به عملكرد آنها در پايداري ديناميكي شبكه شده است. اما نکته­اي که بايد به آن توجه داشت بررسي مشکل هماهنگي بين پايدارساز سيستم قدرت و ادوات انعطاف پذير جريان متناوب انتقال سيستم در شبکه­هاي قدرت مي­باشد. بنابراين بايد پارامترهاي آنها را بصورت بهينه طراحي کرد تا ضمن کاهش اثر متقابل آنها بر يکديگر، ميرايي سيستم را به نحو قابل ملاحظه­اي افزايش داد.

در اين تحقيق ابتدا افزايش پايداري ديناميکي يک سيستم قدرت تک ماشين متصل به شين بي­نهايت با پايدارساز سيستم قدرت و جبران كننده وار استاتيكي كه پركابردترين نوع ادوات انعطاف پذير جريان متناوب انتقال سيستم است، مورد بررسي قرار مي­گيرد و سپس با استفاده از روش هوشمند الگوريتم ژنتيک با کد حقيقي، پارامتر كنترل كننده­ها را به طور بهينه طراحي مي­كنيم. در نهايت، با توجه به تائيد صحت عملكرد الگوريتم ژنتيک با کد حقيقي روي سيستم تك ماشين به شين بي­نهايت، اين مراحل را روي سيستم قدرت چند ماشينه بررسي مي­كنيم. بعد از بررسي نتايج شبيه سازي و آناليز مقادير ويژه سيستم روي شبکه تک ماشين متصل به شين بي نهايت و سيستم قدرت چند ماشينه، بهبود پايداري ديناميكي و افزايش ميرايي سيستم هاي قدرت را در برابر نوسانات اغتشاش كوچك شاهد خواهيم بود.

واژه هاي كليدي:‌ پايداري سيستم قدرت، پايدارساز سيستم قدرت، سيستم­هاي انتقال جريان متناوب قابل انعطاف، جبران كننده وار استاتيكي، الگوريتم ژنتيك با كد حقيقي.