تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عباس دهقاني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر كمال جمشيدي

تاريخ دفاع : 11/12/87

رشته و گرايش : کامپيوتر- معماري كامپيوتر

استاد مشاور : -

الگوريتم مسير يابي جهت کاهش مصرف انرژي و تاخير در شبکه هاي حسگر بي سيم

چکيده

در شبكه‌هاي حسگر بي سيم فراهم آوردن بستري مطمئن براي ارسال داده‌ها با انتخاب مسيريابي مناسب ميسر مي‌شود.اما از طرفي ويژگي هاي مانند محدوديت انرژي گره هاي شبکه ومحدوديت تاخير ارسال بسته ها اطلاعاتي، مسير يابي را با چالش مواجه کرده است. يکي ازروشهاي که در فرايند مسير يابي منجر به استفاده كارآمد از انرژي وكاهش تأخير ارسال بسته هاي اطلاعاتي مي شود،توازن بار در بين گره هاي شبکه هنگام انتقال داده ها بين گره‌هاي منبع و مقصد است. براي اين منظور مي توان از روش هاي مسيريابي چندمسيره استفاده کرد. الگوريتم مسيريابي هدايت شده، يک روش مسيريابي چند مسيره درشبکه هاي حسگربي سيم مي باشد. در اين الگوريتم اطلاعات مسيريابي به صورت محلي در داخل گره هاي شبکه، ذخيره مي شوند بنابراين در اين روش، اطلاعات سراسري در مورد مسير وجود ندارد. همين امر باعث شده که مسيرهاي چندگانه مناسبي بين گره هاي مبدا و مقصد، ايجاد نشود، لذا در اين پايان نامه پيشنهاد شده است كه در الگوريتم انتشار هدايت شده، انتخاب گره هاي مياني بر اساس اعتبار دهي به گره ها انجام گيرد. اين اعتبار دهي با توجه به پارامترهاي انرژي باقي مانده گره ، ميزان بافر گره وکيفيت خطوط ارتباطي صورت مي گيرد. هرگره در جدول خود اطلاعات اعتبار مربوط به گره هاي همسايه را نگه مي دارد در نهايت از بين گره هاي همسايه ،گره با اعتبار بالاتر براي ارسال داده انتخاب مي شود. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد در روش پيشنهادي تاخير رسيدن بسته‌ها و ميزان بسته‌هاي از دست رفته نسبت به الگوريتم انتشارهدايت شده کاهش پيدا مي کند. همچنين روش پيشنهادي مصرف انرژي کمتري نسبت به الگوريتم انتشار هدايت شده دارد.

کلمات کليدي: شبكه حسگر بي سيم ،مسيريابي،انتشار هدايت شده، ،تاخير ، مصرف انرژي