تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نگار مشرف قهفرخي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا خيام باشي

تاريخ دفاع : 30/11/87

رشته و گرايش : کامپيوتر- معماري كامپيوتر

استاد مشاور : -

طراحي و پياده سازي ساختار مقاوم در مقابل خطاي تطبيق پذير در سيستم هاي بلادرنگ توزيع شده

چکيده

با گسترش استفاده از سيستم هاي توزيع شده در کاربردهاي گوناگون، وجود برنامه هايي با قابليت مقاومت در مقابل خطا ضروري و مهم به نظر مي رسد. با افزايش قدرت محاسبات، طراحي سيستم هاي بزرگ و پيچده ي بلادرنگ توزيع شده رو به افزايش است و با وجود آنکه گسترش چنين سيستم هايي سخت و زمان بر مي باشد، پشتيباني از اين سيستم ها از اهميت بالايي برخوردار است و اين در حالي است که در طراحي سيستم هاي بلادرنگ توزيع شده، وجود قابليت مقاومت در مقابل خطا داراي اهميت و حساسيت بالاتري مي باشد. با وجود آنکه ميان افزارهايي مانند CORBA در طراحي چنين سيستم هايي به دليل بالابردن سازگاري، سرعت و کارايي مورد استفاده قرار مي گيرد اما با اين وجود، برنامه هايي با قابليت داشتن همزمان مشخصات سيستم هاي بلادرنگ و مقاوم در مقابل خطا در آنها پشتيباني نمي شود. براي ايجاد چنين ساختارهايي، نياز به ايجاد تطبيق پذيري برروي مشخصات هر دو سيستم وجود دارد. ايده ي اصلي نگرش تطبيق پذير فراهم کردن مکانيزم هايي در سيستم مقاوم در مقابل خطا مي باشد که اجازه مي دهد اطلاعاتي درباره ي محيط اجرا بدست آورده شود و با استفاده از اين اطلاعات سيستم مي تواند با تغييرات محيط تطبيق داده شود.

از معماري هاي مختلف ارائه شده در اين زمينه مي توان به MEAD، FLARE و AFT-CCM اشاره کرد که سعي در ايجاد شرايط تطبيق پذير بين ساختارهاي بلادرنگ و مقاوم در مقابل خطا نموده اند با اين وجود، معماري هاي ارائه شده به صورت ايستا پارامترهاي موثر در تطبيق پذير نمودن ساختار را تنظيم مي نمايند و اين در شرايطي است که سيستم هاي بلادرنگ به دليل محدوديت هاي زماني نيازمند تطبيق پذيري و تنظيم مشخصات در زمان اجرا و به صورت پويا دارند. با توجه به اين شرايط، در اين پژوهش ابتدا به بررسي نقش پارامترهاي موثر در طراحي و تطبيق پذير نمودن ساختارهاي مقاوم در مقابل خطا و بلادرنگ توزيع شده، مانند روش هاي تکرار اشياء و تعداد تکرار اشياء توزيع شده پرداخته شده است و سپس طراحي و پياده سازي ساختار مقاوم در مقابل خطاي تطبيق پذير با کارايي و عملکرد مناسب با استفاده از استاندارد FT-CORBA برروي سيستم بلادرنگ توزيع شده ارائه مي شود و مورد ارزيابي قرار مي گيرد. ايجاد ساختار تطبيق پذير مقاوم در مقابل خطا با تنظيم و تطبيق پارامترهاي موثر در حين عملکرد سيستم بلادرنگ صورت گرفته شده است که در نهايت بررسي و اجراي ساختار طراحي شده بر روي سيستم بلادرنگ ACCS بهبود عملکرد و کارايي طرح ارائه شده را نشان مي دهد.

واژه هاي کليدي: مقاوم در مقابل خطا، سيستم بلادرنگ توزيع شده، روش هاي تکرار اشياء، CORBA