تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حميدرضا محقق

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر عباس وفايي

تاريخ دفاع : 17/7/87

رشته و گرايش : کامپيوتر- معماري كامپيوتر

استاد مشاور : -

طراحي زيرساخت اتاماتاي سلولي كوانتمي و بررسي عملكرد آن

چکيده

طرح‌هاي محدودي براي ساخت نقشه‌هاي عمومي در مدارهاي اتاماتاي سلولي كوانتمي ارائه شده است. اين نقشه‌ها ساختارهاي هندسي تکرار شده‌اي هستند که امکان زمان‌بندي همچنين سيم‌كشي را بين بخش‌هاي مدار فراهم مي‌کنند. هدف اين تحقيق بررسي ساختارهاي پيشنهاد شده براي اين نقشه‌ها، رفع مشکلات و بهبود و گسترش آنها همچنين ارائه طرح‌هاي جديد براي ساخت مدارهاي گوناگون ديگر است. رفع مشكل زمان‌بندي در مدارهاي كوچك اتاماتاي سلولي كوانتمي نيازمند استفاده از زيرساخت زمان‌بندي مناسب در مدار است. در اين پايان‌نامه براي رفع مشکل وابستگي پيکربندي به زمان‌بندي روش جديدي براي طراحي مدار هاي اتاماتاي سلولي كوانتمي غيرحساس به تأخير بررسي شده است. اين روش براي رفع مشکل وابستگي پيکربندي به زمان‌بندي از يک ساختار نمايش اطلاعات غيرحساس به تأخير بنام منطق قراردادي پوچ، در طراحي مدارهاي ناهمزمان اتاماتاي سلولي كوانتمي استفاده کرده است. اين روش ميتواند به طور قابل توجهي مشکل وابستگي پيکربندي به زمان‌بندي را از شبکه عمومي اجزاي به کار رفته در مدار کاهش دهد. منطق قراردادي پوچ براي اعمال کنترل روي ورودي و خروجي مدارهاي غير حساس به تأخير و ايجاد ارتباط بين اجزاي مدار به صورت ناهمزمان، نيازمند استفاده از ثباتهاي ناهمزمان است. در اين پايان‌نامه پس از طراحي ثباتهاي ناهمزمان در اتاماتاي سلولي كوانتمي، ساختار يک جمع کننده سريال غير حساس به تأخير براي بررسي نقش و عملکرد ثبات‌ها در کنترل و ايجاد ارتباط بين ورودي و خروجي مدارهاي اتاماتاي سلولي كوانتمي ناهمزمان ارائه شده است.

واژه‌هاي کليدي: اتاماتاي سلولي كوانتمي، منطق قراردادي پوچ، زمان‌بندي، پيكربندي، ثبات، زيرساخت