تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم ميردهقان تفتي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دكتر سيد اميرحسن منجمي

تاريخ دفاع : 12/12/87

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

زيبايي سنجي صفحات وب به کمک شبکه هاي عصبي مصنوعي

چکيده

امروزه سايت­هاي اينترنتي به يکي از اولين انتخاب­هاي مردم براي انجام کارهاي روزانه تبديل شده است. از طرفي، توجه به زيبايي و شکل ظاهري از جايگاه مهمي در زندگي روزمره ما برخوردار شده است و طبعا در يک بازار پر رقابت، وب سايت هاي شکيل و زيبا مي توانند موفق تر باشند. با وجود تلاش طراحان براي ايجاد صفحاتي کاربرپسند و جذاب، نمي­توان از کيفيت نهايي زيبايي کار مطمئن بود. شايد بتوان يکي از عمده ترين دلايل اين عدم قطعيت را سليقه­اي بودن مفهوم و صفت زيبايي دانست. در اين تحقيق، امکان ارائه متدي مبني بر ويژگي هاي تصوير و شبکه هاي عصبي براي طراحي يک سيستم خودکار جهت ارزيابي زيبايي صفحات وب بررسي شده است. در متد مورد بررسي، توانايي سيستم مذکور در طبقه­بندي صفحات وب بر اساس کيفيت ظاهري آنها و مفهوم زيبايي مورد آزمايش قرار گرفته است. براي طراحي سيستمي با خصوصيات فوق که توانايي ارزيابي ميزان جذابيت صفحات وب در نگاه اول را به طور خودکار دارا باشد، بايد يک مجموعه اهداف اوليه و اصلي محقق شوند. اولين هدف، تعيين عامل هايي است که در القاء لذت زيبايي به کاربر موثر تر هستند. در اين تحقيق از بين عناصر طراحي موجود، رنگ و بافت به عنوان عامل هاي اصلي اوليه معرفي شده اند و به کمک روش هاي پردازش تصوير از جمله تحليل چندفرکانسي جهتدار بافت صفحات (بانک فيلتر هاي گابور) و بررسي مفهومي رنگ­هاي به کاررفته در طراحي آنها (فضاي رنگي HSI و CIE-Lab) ويژگي هاي مربوطه از تصاوير صفحات وب استخراج شده­اند. هدف بعدي، ساخت يک عامل هوشمند است که بر اساس ويژگي هاي استخراج شده در قسمت اول، بتواند زيبايي يک تصوير را تحليل کند. به همين منظور از شبکه هاي عصبي مصنوعي استفاده نموده و ويژگي هاي استخراج شده را در اختيار يک شبکه عصبي پرسپترون قرار داده داده­ايم. شبکه عصبي به کمک نمونه هاي تعليم قبلي سعي در ارزيابي زيبايي شناسانه­ي صفحات جديد خواهد داشت. ابتکار به کار گرفته شده در متد حاضر مربوط به ترکيب ويژگي هاي رنگ و بافت در قالب مفهوم کلاسه­بندهاي چندگانه مي باشد. متد فوق با استفاده از صفحات اول سايت­هاي دانشگاهي مختلف از سرتاسر دنيا تست شده است و نتايج به دست آمده حاکي از توانايي تقريبا 88 درصدي متد ارائه شده در تشخيص زيبايي صفحات است.

واژه­هاي کليدي: طراحي صفحات وب، زيبايي­شناسي صفحات وب، فضاي رنگي، بافت، روش هاي MSMD، شبکه­هاي عصبي.