تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسام ايزكيان

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دكتر بهروز ترك لاداني- دکتر کامران زماني فر

تاريخ دفاع : 12/12/87

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

زمانبندي کارها و تخصيص منابع در مشبکهاي محاسباتي

چکيده

با رشد روز افزون تکنولوژي و بوجود آمدن شبکه هاي پر سرعت و همينطور اينترنت، امکان به اشتراک گذاري منابع مختلف در نقاط مختلف دنيا فراهم شده است. مشبک که امروزه مورد توجه زيادي واقع شده است، از به اشتراک گذاري اين منابع که در نقاط مختلف جغرافيايي قرار دارند و هر کدام تحت مديريت سازمانها و افراد مختلفي قرار دارند بوجود مي آيد. بديهي است که مديريت منابع در چنين محيطي کاري بس دشوار است و استفاده از سيستمهاي سنتي مديريت منابع در آن، بسيار ناکارا و گاهي غير ممکن است (زيرا اين سيستمها فرض مي کنند کنترل کامل همه منابع را در اختيار دارند). به همين دليل بحث مديريت منابع در مشبک بحثي است که مورد توجه بسياري از محققين واقع شده است و با چالش هاي زيادي همراه بوده است. مديريت منابع مشبک شامل جنبه هاي مختلفي است که از مهمترين آنها مي توان به زمانبندي کارها و تخصيص منابع، امنيت، تحمل پذيري در برابر خطاها و توازن بار محاسباتي، ارتقاء کيفيت سرويس دهي و ... نام برد. زمانبندي و تخصيص منابع از مهمترين جنبه هاي مديريت منابع در مشبک است و بسياري از جنبه هاي ديگر مديريت منابع را در بر مي گيرد. اگر زمانبندي کارها و تخصيص منابع در مشبک به درستي و به صورت کارا انجام پذيرد آنگاه مي توان استفاده بهينه اي از منابع موجود در مشبک کرده و موجبات رضايتمندي کاربران نيز فراهم مي شود. در اين پايان نامه يک الگوريتم هوش ازدحامي PSO گسسته براي زمانبندي کارهاي مشبک ارائه شده است که داراي کارايي خوبي مي باشد و نتايج آزمايشات نشان مي دهد اين روش از الگوريتم ژنتيک و الگوريتم PSO فازي براي زمانبندي کارها داراي کارايي مناسبتري است. همچنين در اين پايان نامه روشهاي مديريت اقتصادي منابع مشبک نيز مورد بررسي قرار گرفته اند و سپس يک روش اقتصادي و مبتني بر حراج براي تخصيص منابع مشبک معرفي شده است. براي اثبات کارايي اين روش نيز، آنرا با روش کمترين مهلت-اول که يک استرتژي مشهور بوده و در بسياري از سيستمها در حال بکار گيري است، مقايسه کرده ايم. آزمايشات گوناگون دليل بر کارايي روش ارائه شده هم از لحاظ نرخ موفقيت انجام کارها و هم از لحاظ نرخ استفاده موثر از منابع دارد.

کلمه هاي کليدي: مشبک، مديريت منابع، زمانبندي کارها، تخصيص منابع، الگوريتمهاي اکتشافي، الگوريتم هوش ازدحامي PSO، مديريت منابع مبتني بر اقتصاد ، حراج دو طرفه پيوسته.