تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هادي قزل

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدصادق حاتمي پور- دکتر سيد فواد آقاميري

تاريخ دفاع : 24/7/87

رشته و گرايش : مهندسي شيمي- مخازن هيدروکربوري

استاد مشاور : دکتر سيد شهاب الدين آيت اللهي

پيش بيني تغييرات چگالي و گرانروي سيالات مخزن در اثر تزريق دي اکسيد کربن يا نيتروژن در فرآيند فرازآوري با گاز

چکيده

در اين پايان­نامه مدل­سازي و بهينه­سازي فرآيند فرازآوري با گاز پيوسته انجام گرديد. همچنين اثر نوع گاز تزريقي بر روي افزايش توليد و ارتباط ميزان افزايش توليد با تغييرات چگالي وگرانروي سيال دو فازي بررسي شد. بدين منظور با برنامه نويسي در محيط MATLAB ، نرم افزاري تهيه گرديد. در فرآيند فراز آوري با گاز، گاز در عمق و فشاري مناسب به ستون سيال درون چاه تزريق مي گردد، و با سبک نمودن سيال درون چاه باعث کاهش فشار جرياني ته چاه وافزايش دبي نفت از مخزن به چاه و در نهايت افزايش ميزان توليد در سطح زمين مي­گردد. درمدل­سازي اين فرآيند از مدل سيال ترکيبي براي بيان خواص فيزيکي، مدل تجربي افت فشار دو فازي عزيز و همکاران و معادله حالت ترموديناميکي سواو-ردليچ-کوانگ(SRK) جهت بررسي تاثير گاز تزريقي بر خواص فيزيکي استفاده شده است. براي بررسي اثر نوع گاز تزريقي بر افزايش توليد از سه نوع گاز تزريقي مختلف استفاده گرديد. 1) گاز مارون. 2) مخلوط هيدروکربوري با 60 درصد دي اکسيد کربن. 3) مخلوط هيدروکربوري با 60 درصد نيتروژن. تزريق هر سه نوع گاز باعث افزايش توليد گرديد، اما دراين بين مخلوط هيدروکربوري با 60 درصد نيتروژن، بيشترين افزايش توليد را به ميزان 60 درصد نسبت به دو نوع گاز ديگر و همچنين بيشترين ميزان کاهش در چگالي سيال دو فازي را نشان داد، لذا مي­توان نتيجه گرفت که ارتباط مستقيم بين کاهش چگالي دو فازي و افزايش توليد وجود دارد. تزريق هر سه نوع گاز باعث کاهش گرانروي دو فازي سيال چاه گرديد ولي گازي که بيشترين افزايش توليد را نشان مي داد داراي بيشترين کاهش در گرانروي نبود. از نظر اقتصادي نيز تزريق مخلوط هيدروکربوري با 60 درصد نيتروژن داراي توجيه بيشتري نسبت به دو نوع تزريق ديگر مي باشد.

کلمات کليدي: سيال مخزن، فرازآوري با گاز، گرانروي، چگالي ، تزريق گاز