تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم معصومي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر نعمت بخش

تاريخ دفاع : 30/7/87

رشته و گرايش : کامپيوتر- معماري كامپيوتر

استاد مشاور : دكتر اميرحسن منجمي

بررسي روشهاي هوشمند و ارائه يك الگوريتم جديد در طراحي جدول‌هاي زماني

چکيده

مسأله ايجاد جدولهاي زماني از دسته مسائل بحث برانگيزي است كه درحوزه هاي كاربردي مختلف راه حلهاي متنوعي براي آن ارائه شده است. از مهمترين اين حوزه ها، زمان بندي دروس دانشگاهي است. در اين پايان نامه به ارائه يك مدل رياضي – كامپيوتري، مبتني بر گراف براي تنظيم جدولهاي زماني دروس دانشگاهي ، بعنوان كاربردي بهينه از مسأله رنگ آميزي گراف پرداخته مي‌شود كه گامي جديد در راستاي بهبود فرايند آموزش توسط يكي از جديدترين روش‌هاي مورد بحث در دنياي فناوري‌ها و نرم افزارهاي آموزشي مي­باشد. مدل پيشنهادي ما با ديدگاهي متفاوت و نو به سازماندهي اطلاعات دروس و ايجاد گراف تداخلي دروس مي­پردازد، گراف مذكور را با يک الگوريتم جديد ، بهينه و بارعايت تمامي محدوديت‌هاي قوي (شرايط ضروري جهت صحت و کارايي جدولهاي زماني) و محدوديت‌هاي ضعيف (شرايط اضافي که باعث بهبود جدولهاي زماني مي­شوند) و نيز اعمال نظرات و خواسته‌هاي دانشجويان واساتيد، رنگ آميزي كرده وآن را به يك جدول زمان بندي بدون تداخل منتقل مي­كند، سپس با روشي بهبود يافته به تخصيص كلاس‌ها به دروس مي­پردازد.

مدل پيشنهادي را با استفاده از زبانهاي برنامه سازي دلفي و SQL پياده سازي كرده، و با استفاده از داده‌‌هاي دانشگاه اصفهان آزمايش كرده‌ايم.

مزيت اصلي اين روش، پوشش دادن حداكثر محدوديت‌هاي ضعيف ، درنظر گرفتن برخي پارامترهاي انساني و جامعه شناسي، كاربردي بودن الگوريتم در محيط هايي با داده‌هاي زياد و متنوع و سرعت آن در توليد جدولهاي زماني مي­باشد.

واژگان كليدي: جدولهاي زماني - محدوديتهاي ضعيف - محدوديتهاي قوي- رنگ آميزي گراف - الگوريتمهاي حريصانه - گراف تداخلي دروس