تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ايوب طاهري

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا نقش نيلچي

تاريخ دفاع : 28/7/87

رشته و گرايش : کامپيوتر- معماري كامپيوتر

استاد مشاور : -

ارائه يک روش مقاوم واترمارکينگ تصاوير ديجيتال بر مبناي تبديل Wavelet و شبکه عصبي

چکيده

در اين رساله يک روش جديد واترمارکينگ1 تصاوير ديجيتال بر مبناي روابط بين ضرايب تبديل wavelet تصوير ارائه شده است. از شبکه عصبي 2 MLP براي شبيه سازي سيستم بينايي انسان3 ، به منظور دستيابي به خصوصيات بصري تصوير بهره برده شده است. شبکه عصبي، به صورت پردازش بلوکي، بر مبناي حمله فشرده سازي تصوير و معيار سيگنال به نويز تصوير خصوصيات بصري تصوير را استخراج مي کند. اين خصوصيات بصري تحت نام مقادير 4 JND شناخته مي شوند. اين مقادير تعيين کننده بالاترين آستانه قابل تغيير ضرايب تبديل wavelet تصوير به منظور درج واترمارک به صورت غير آشکار در تصوير مي باشند. واترمارک يک تصوير باينري است. واترمارک به صورت صفر و يک در بلوک هاي تصوير گنجانده مي شود. نتايج پياده سازي نشان مي دهد که اين الگوريتم واترمارکينگ مقاومت قابل توجهي در برابر انواع حمله هاي واترمارکينگ دارد.

واژه هاي کليدي: واترمارکينگ ديجتال، تبديل Wavelet ، مقادير JND ، سيستم بينايي انسان (HVS)، واترمارک ديجيتال

[1] Watermarking

[2] Multi Layer Perceptron

[3] Human Visual System

[4] Just Noticeable Difference