تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمداحسان بصيري

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقائي

تاريخ دفاع : 30/7/87

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

پيش بيني ساختار و عملکرد توالي­هاي زيستي با استفاده از داده­کاوي

چکيده

تجزيه و تحليل توالي­هاي زيستي به منظور کشف عملکرد آنها يکي از شناخته شده­ترين کاربرد­هاي بيوانفورماتيک مي­باشد. روش­هاي مختلفي براي مسأله پيش­بيني عملکرد پروتئين­ها تاکنون ارائه شده است. بيشتر روش­هاي قبلي برمبناي تشابه­يابي ساده بين توالي­ها عمل مي­کردند، اما روش­هاي جديد اکثراً از تکنيک­هاي داده کاوي استفاده مي نمايند. در اين پايان­نامه چهار روش­ جديد بر مبناي الگوريتم بهينه­سازي کلوني مورچه­ها براي دسته­بندي مسطح و سلسله مراتبي پروتئين­ها ارائه مي­شود. روش­هاي پيشنهادي بر روي سه دسته از پروتئين­ها آزمايش شده­اند؛ پروتئين­هاي فراسيناپسي، پروتئين­هاي دريافت کننده G و آنزيم­ها. در مجموعه داده­ي اول دو روش پيشنهاد شده و کارايي آنها با الگوريتم استاندارد دودويي PSO مقايسه شده است. براي دو گروه ديگر پروتئين­ها که داراي ساختار سلسله مراتبي هستند، دو روش با نام­هاي ACO-Flat و ACO-Hier معرفي شده و کارايي آنها با حالت بدون انتخاب ويژگي مقايسه شده است. نتايج نشان مي­دهند که روش ACO-Hier نسبت به روش ACO-Flat در مجموعه داده­هاي سلسله مراتبي داراي کارايي بالاتري مي­باشد.

واژه هاي کليدي: پيش بيني عملکرد پروتئين­ها، الگوريتم بهينه­سازي کلوني مورچه­ها، انتخاب ويژگي، دسته بندي سلسله مراتبي، داده­کاوي.