تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : امين اله سعادت

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر امير رحيمي- دكتر تورج توكلي

تاريخ دفاع : 27/7/87

رشته و گرايش : مهندسي شيمي

استاد مشاور : -

مدلسازي رياضي، شبيه‌سازي و مطالعه آزمايشگاهي جذب CO2 توسط آمين‌ها در يك برج جذب آكنده

چکيده

در اين تحقيق،‌ مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي جذب واكنشي گاز دي‌اكسيدكربن توسط آلكانول آمين‌ها در يك برج آكنده آزمايشگاهي مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از قوانين بقا يك مدل رياضي در حالت عملكرد غيرهمدماي برج جهت بررسي مكانيزم‌هاي انتقال جرم و حرارت گاز- مايع در حضور واكنش شيميايي در برج جذب توسعه داده شده است. همچنين مطالعات آزمايشگاهي در شرايط مختلف عملياتي شامل دبي‌ جريان‌هاي گاز و مايع، غلظت و دماي آمين صورت گرفته است. تطبيق قابل قبول نتايج مدل در خصوص كسر مولي دي‌اكسيدكربن،‌ دماي فاز گاز در طول بستر و همچنين كسر مولي خروجي دي‌اكسيدكربن در شرايط مختلف عملياتي با مقادير آزمايشگاهي حاكي از دقت بالاي مدل پيشنهادي است. همچنين نتايج نشان مي‌دهد غلظت آمين‌هاي نوع اول و دوم تاثير ناچيزي بر ميزان راندمان جداسازي دارد، در حالي‌كه غلظت آمين نوع سوم يك پارامتر بسيار موثر بر روي ميزان راندمان جداسازي است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه مدل پيشنهادي به خوبي عملكرد جذب واكنشي دي‌اكسيدكربن توسط آلكانول آمين در يك برج آكنده را شبيه‌سازي مي‌كند.

واژه هاي کليدي: مدلسازي، دي‌اکسيدکربن، آمين، جذب واکنشي، غيرهمدما