تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 11/7/79

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر احمد براآني

نام و نام خانوادگي : اميد سيداسماعيلي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

بهينه سازي ژنتيكي پرس و جوها در پايگاه داده رابطه‏اي توزيع شده

چکيده

بهينه سازي در پرس و جوها يكي از مسائل اساسي در پايگاه داده توزيع شده مي‏باشد . خصوصاً زماني كه فايل‏ها در گره‏هاي مختلف شبكه تكرار و ذخيره شده باشد . يك الگوريتم بهنيه ساز پرس و جو در محيط پايگاه داده توزيع شده با پارامترهاي مختلفي روبروست . در زمان پردازش يك پرس و جو توزيع شده كپي فايل مورد نظر انتخاب مي‏گردد . با توجه به اينكه فايل در سايت‏هاي متعدد تكرار شده است ،‌ انتخاب‏هاي مختلفي به وجود مي‏آيد . پارامتر بعدي مشخص كردن شبه پيوندهاي سودمند است كه هزينه انتقال داده براي انجام پيوندها را كاهش مي‏دهند . پارامتر ديگر ترتيب پردازش عمليات مختلف است كه چگونگي انجام اين امر در هزينه پردازش پرس و جو مؤثر مي‏باشد.

در نهايت با توجه به اينكه پرس و جو مي‏تواند در سايت‏هاي مختلف پردازش گردد و نتيحه حاصل به سايت صادر كننده فرستاده مي‏شود ،‌مسئله انتخاب سايت‏هاي مناسب براي اجراي پرس و جو پيش مي‏آيد.

در پايگاه داده توزيع شده ، مدلها و الگوريتم‏هاي متفاوتي براي بهينه سازي پرس و جو وجود دارد . در اين تحقيق يك مدل بهينه پرس وجو در محيط پايگاه داده توزيع شده ارائه شده است . در اين مدل پارامترهاي ارتباط بين پايگاه داده‏ها و پردازش محلي در نظر گرفته شده و سپس به كمك يك الگوريتم ژنتيك بهترين استراتژي براي اجراي يك پرس و جو انتخاب مي‏گردد . مزيت اين روش نسبت به حالت‏هاي قبلي در اجراي الگوريتم ژنتيك مي‏باشد كه به جاي جستجو در كل فضاي نمونه ، فضاي محدودي از آن بررسي مي‏شود . در اين الگوريتم چهار پارامتر مؤثر در بهينه سازي پرس و جوي توزيع شده كه عبارتند از انتخاب كپي فايل‏ها ، شبه پيوندهاي سودمند ، ترتيب پيوندها و سايت‏هاي پيوند در نظر گرفته شده است.