تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/7/79

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر محمدعلي نعمت بخش

نام و نام خانوادگي : حسين فلاح تفتي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر نعمت بخش

طراحي و پياده سازي ابزار CASE مبتني بر فاز تحليل متدولوژي OOSE

چکيده

استفاده از ابزار مهندسي نرم افزار با CASE يكي از مهمترين نيازهاي تحليل گران و طراحان سيستمهاي كامپيوتري مي‏باشد كه عموماً براساس متدولوژيهاي نرم افزاري شناخته شده تحليل و طراحي توليد مي‏شوند . در اين پروژه ، طراحي و پياده سازي يك ابزار CASE مبتني بر فاز تحليل متدولوژي OOSE مد نظر است كه مجموعه امكانات كاملي را براي ايجاد نمودارهاي حالت كاربرد و شيء در قالب يك واسط كاربر مناسب ارائه مي‏دهد . همچنين طراحي يك مخزن متمركز و يكپارجه براي اين ابزار ، امكان كنترل سازگاري بين مدلها را فراهم آورده است . در ترسيم هر يك از اين نمودارها قواعد ساختاري و حتي الامكان معنايي منطبق بر معنا و مفهوم انها در متولوژي OOSE اعمال مي‏شود . سپس آزمونهاي صحت و سازگاري بر روي هر نمودار و براساس اقلام موجود در مخزن انجام مي‏گيرد . نهايتاً گزارشهاي كنترلي و مديريتي در مورد نمودارها و اقلام و روابط بين آنها در قالبهاي مختلف توليد مي‏گردد.