تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 4/7/79

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر احمد برآاني

نام و نام خانوادگي : سونيا بحراني

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

يك روش تكه سازي عمودي در پايگاه داده توزيع شده

چکيده

در چند سال اخير پيشرفت تكنولوژي ارتباطات و شبكه‏هاي كامپيوتري باعث رشد سيستم‏هاي پايگاه داده توزيع شده در اكثر سازمانهاي تجاري و دولتي گرديده است . پايگاه داده توزيع شده مشكلات و كمبودهاي موجود در پايگاه داده متمركز را كاهش داده و امتيازاتي مانند بالا بردن كارائي ، قابليت دسترسي و كاهش هزينه را ارائه نموده است . طراحي سيستم پايگاه داده توزيع شده يك فرآيند پيچيده است كه در آن مسائلي مانند تكه سازي ، تخصيص و تكرار داده مطرح مي‏باشد.

تكه‏سازي ، يك رابطه موجود در پايگاه داده را به چند رابطه مجزا و مرتبط تقسيم نموده و سپس اين رابطه‏ها به سايت‏هاي مختلف تخصيص مي‏يابند . تكه سازي در پايگاه داده توزيع شده امكان اجراي موازي تراكنش‏ها را فراهم نموده و در نتيجه هزينه پرس وجو را كاهش مي‏دهد . تكه سازي يك رابطه به دو صورت افقي و عمودي ، رابطه را به زير مجموعه‏اي از مشخصه‏ها تقسيم مي‏نمايد . تكه سازي عمودي ذاتاً پيچيده تر از تكه سازي واقعي مي‏باشد لذا براي حل مسئله تكه سازي از روشهاي اكتشافي استفاده مي‏شود.

ما در اين تحقيق با در نظر گرفتن پارامترهاي تخصيص و با استفاده از تكنيك جستجوي *A يك الگوريتم تكه سازي عمودي ارائه نموده‏ايم . در اين الگوريتم تكه سازي عمودي و تخصيص داده به طور همزمان به دست مي‏آيند . ما با گسترش الگوريتم ، فضاي جستجوي راه حل را بسيار كاهش داده و در نتيجه زمان پاسخگويي الگوريتم را تقليل مي‏دهيم . اين الگوريتم داراي پيچيدگي محاسبات كمتري نسبت به الگوريتم‏هاي قبلي مي‏باشد . با استفاده از نتيجه بدست آمده از اين تحقيق ، اثرات متقابل تكه سازي و تخصيص بر روي يكديگر ، مورد بحث و بررسي قرار مي‏گيرد.

همراه با الگوريتم پيشنهادي ، نرم افزاري نيز به منظور اتوماسيون نمودن تصميم‏گيري در تكه سازي عمودي تهيه شده است.