تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/79

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر سيد محمدحسين قوام نيا

نام و نام خانوادگي : نويد باصري

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقايي

شبيه سازي بر مبناي پايگاه دانش

چکيده

شبيه سازي شرايط مناسبي براي تلفيق با ساير شاخه‏هاي علوم كامپيوتري دارد . يكي از اين شاخه‏ها پايگاه دانش و سيستم‏هاي خبره است . شبيه سازي بر مبناي پايگاه دانش روالي است كه در آن سعي مي‏شود ، از پايگاه دانش و توسعه مدل شبيه سازي استفاده گردد . در حالت ايده‏ال مي‏تواند پايگاه دانش در واسط گرافيكي محيط‏هاي شبيه سازي ، تركيب مدل‏ها ، كنترل كيفيت و دسترسي به اهداف در انجام آزمايشات بر روي مدلهاي شبيه سازي استفاده كرد . هدف كلي استفاده از پايگاه دانش در شبيه سازي كاهش پيچيدگي روال آن ، ساده‏تر سازي روال شبيه سازي براي كابر ،‌افزايش دقت شبيه سازي و بكارگيري آن براي شبيه سازي سيستم‏هاي توسعه يافته و گسترده مي‏باشد.

هدف اين تحقيق بررسي روشهاي بكارگيري پايگاه دانش در محيط‏هاي شبيه سازي و استفاده از پايگاه دانش در توسعه يك زبان شبيه سازي است . اين زبان KM/MBSL نام دارد از پايگاه دانش به منظور توسعه توانايي خود در شبيه سازي مدلهاي مختلف در قالب يك زبان واحد استفاده مي‏كند . مدلهاي مورد نظر اين تحقيق شامل مدلهاي گسسته ، پيوسته و فاقد حافظه است . مدل گسسته مدلي است كه در آن متغير حالت سيستم به صورت گسسته در طول زمان تغيير مي‏كند . مدل پيوسته مدلي است كه متغير حالت سيستم به صورت پيوسته در طول زمان تغيير مي‏كند و مدل فاقد حافظه مدلي است كه متغير حالت ندارد.

هر يك از اين سه مدل داراي خواص و ويژگيهاي خاص خود هستند . پايگاه دانش بكار گرفته شده موظف است صحت اين ويژگيها را در مدل ارائه شده توسط كاربر بررسي كند . مزيت اين روش جامعيت ، توسعه پذيري و امكان ايجاد مدلهاي تركيبي است . اين روش را مي‏توان به عنوان گام نخست در توسعه مفهومي مدلهاي شبيه سازي دانست.