تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 6/8/77

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر ولي ا...طحاني-دکتر ناصر قاسم آقايي

نام و نام خانوادگي : علي متقي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمد براآني

پرس و جوهاي فازي بر روي پايگاه داده‏هاي رابطه‏اي

چکيده

داده‏هاي فازي بخش عظيمي از دنياي اطراف ما را فراگرفته‏اند. انسانها نيز دنيايي از اين داده‏ها را در ذهن خود نگهداري كرده،‌ تصميم‏گيري را براساس آنها انجام مي‏دهند. با توجه به اين حقايق، پي به سنخيت منطق فازي و طرز فكر انسانها مي‏بريم. بنابراين مي‏توان گفت كه حداقل يكي از راههاي هوشمند كردن سيستمها، استفاده از منطق فازي مي‏باشد.

هدف اصلي اين پژوهش، ‌بررسي پايگاه داده‏هاي فازي و ايجاد يك واسط براي انجام پرس و جوهاي فازي بر روي پايگاه داده‏هاي رابطه‏اي است. اين كار، ‌در دو مرحله نظري و پياده سازي انجام گرفته است. در مرحله نظري،‌ نظريه محموعه‏هاي فازي، پايگاه داده‏هاي رابطه‏اي و توسعه پايگاه داده هاي متعارف به فازي بررسي شده است. اين توسعه، به دو شيوة توسعه مدل داده و توسعه زبان پرس و جو به فازي صورت مي‏گيرد. با تأكيد بر شيوة دوم، ‌يك زبان پرس و جوي فازي به نام SQLf معرفي شده، چگونگي تفسير پرس و جوهاي فازي و تبديل آنها به SQL استاندارد مورد بررسي قرار گرفته است.

در مرحله پياده سازي، سيستمي به نام واسط فازي بر روي پايگاه داده‏هاي رابطه‏اي1 (RDBFI) با استفاده از نرم افزار دلفي ايجاد گرديد. سيستم پياده سازي شده داراي دو زير سيستم به نامهاي تعاريف فازي و پرس و جوي فازي است. زير سيستم تعاريف فازي، كه در واقع يك پايگاه دادة فرعي بوده و نقش فرهنگ داده‏هاي فازي را دارد، كليه داده‏ها و الفاظ لازم براي انجام پرس و جو را نگهداري و مديريت مي‏نمايد.

زير سيستم پرس و جوي فازي كه بخش اصلي سيستم است، به انجام پرس و جوهاي فازي اختصاص يافته است. در اين زير سيستم، تقاضاي فازي در قالب QBE فازي از كاربر دريافت شده، ‌از نظر گرامري و معنايي بررسي مي‏گردد. سپس اين تقاضا، به SQL استاندارد تبديل شده، ‌براي اجرا وارد سيستم مديريت پايگاه داده مقصد مي‏شود. با اجراي دستور SQL، ‌پاسخ اوليه وارد RDBFI شده و با اعمال شرط فازي بر روي آن، بصورت يك مجموعه فازي به كاربر ارائه مي‏گردد.

با استفاده از ايدة ODBC و امكانات دلفي در اين زمينه سيستم، RDBFI مي‏تواند به پايگاه داده‏هاي خارجي نيز متصل شود. با اين امكان مي‏توان ادعا كرد كه RDBFI يك سيستم جامع و قابل توسعه بوده و مي‏تواند بصورت يك واسط فازي بر روي هر پايگاه دادة رابطه‏اي سازگار با محيط پياده سازي،‌ استفاده شود.

 

1-Relational Database Fuzzy Interface