تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : امير رهنمافر

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش-دکتر ناصر موحدي نيا

تاريخ دفاع : 5/8/77

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

ارزيابي كارآيي پروتكل CSMA/CD براي انتقال صوت و داده بصورت يكپارچه و پياده سازي نرم افزار مربوطه بر روي محيط ETHERNET LAN

چکيده

در اين پروژه ارزيابي كارآيي استاندارد CSMA/CD براي انتقال يكپارچه صورت و داده،‌ مدنظر مي‏باشد بطوريكه ارتباط جهت انتقال صوت، مشابه ارتباط تلفني، ‌بوجود آيد. علاوه بر اين، تاثير پارامترهاي مختلف در تاخير بوجود آمده با در نظر گرفتن كيفيت صدا بررسي شده است. برخي از اين پارامترها در لايه حمل و برخي در زير لايه دستيابي به رسانه، موثرند ولي بهرحال موجب تغيير در ساختار پروتكل CSMA/CD نمي‏شوند.

استاندارد CSMA/CD يك سرويسگر جهت انتقال داده عاري از خطا بدون در نظر گرفتن تاخير است،‌ حال آنكه در انتقال صوت تاخير محدودي قابل قبول است و از دست رفتن تعدادي نمونه صوتي چندان اهميتي ندارد.

تنظيم پارامترهاي بهينه با استفاده از شبيه سازي به كمك زبان SLAMII صورت گرفته است و نتايج حاصل براي مقادير پارامترهاي بهينه، در نرم افزار كاربردي به نام نرم افزار ارتباط تلفني يا به اختصار «نات» پياده سازي شده است. نرم افزار مزبور در محيط Ethernet LAN , Windows 95 پياده سازي شده كه از سرويس NetBios براي ارتباط صوتي و امكان ضبط و پخش همزمان كارت صوتي جهت نمونه برداري استفاده مي‏كند.