تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/6/77

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر ناصر قاسم آقايي

نام و نام خانوادگي : فرهاد دادگستر

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

يك شيوه طراحي براي پايگاه داده شيء گرا

چکيده

در سالهاي اخير تحقيقات گسترده‏اي پيرامون پايگاههاي داده شيء گرا آغاز گشته است . پايگاههاي داده شيء گرا در بسياري از موارد بعنوان نسل بعدي پايگاههاي داده مورد توجه قرار گرفته‏اند . در اين بين نقصان وجود روشهاي قانونمند در طراحي ، يكي از نقاط ضعف سيستمهاي پايگاه داده شيءگرا مي‏باشد.

اين رساله در بردارنده يك مدل داده شيءگرا جهت پايگاه داده شيءگرا مي‏باشد . مدل داده پيشنهادي ، شامل مفاهيم نمايش ساختاري ،‌رفتاري و موجوديتهاي دنياي واقعي مي‏باشد . اين مدل بصورت جبري توصيف شده و براي هر يك از مفاهيم آن نمادهاي نمايشي در نظر گرفته شده است . شيوه طراحي پايگاه داده شيءگرا كه مبتني بر مدل پيشنهادي است . در بردارنده روش طراحي و قواعدي براي تصفيه طرح مي‏باشد . براي سهولت فرايند مدلسازي ، نرم افزار پشتيبان مدلسازي با استفاده از محيط برنامه سازي دلفي تحت ويندوز 95 پياده سازي شده است . اين ابزار داراي قابليتهايي جهت ذخيره ، بازيابي ،‌استفاده مجدد و نگهداري مدل مي‏باشد.