تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/77

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر احمد براآني

نام و نام خانوادگي : رسول باقرصاد

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

تخصيص داده و عمليات در طراحي پايگاه داده توزيع شده

چکيده

از مسائل پيچيده در طراحي پايگاه داده توزيع شده كه تاثير بسياري بر كارآيي سيستم دارد ،‌تخصيص داده و عمليات به گره‏هاي شبكه كامپيوتري مي‏باشد . تخصيص داده و عمليات دو مسئله مرتبط بهم بوده و بايد بطور همزمان حل شوند . در حل اين دو مسئله بايد تقابل بين درخواستهاي بازيابي و بهنگام سازي در كارآيي سيستم در نظر گرفته شود. در بازيابي تكرار داده‏هايي كه بصورت مشترك استفاده مي‏شوند باعث افزايش كارآيي سيستم مي‏شود ولي از طرف ديگر در بهنگام سازي همه كپي‏هاي داده بايد بهنگام شوند و در نتيجه باعث كاهش كارآيي سيستم مي‏شود.

از پارامترهاي اساسي مؤثر در كارآيي پايگاه داده توزيع شده ، مي‏توان به هزينه انتقال اطلاعات و زمان پاسخگويي سيستم اشاره كرد . در اين تحقيق يك مدل رياضي ارائه شده است كه با توجه به اثر دو عامل فوق در كارآيي و با در نظر گرفتن مشخصات سيستم پايگاه داده براي يك گونه تخصيص داده و عمليات درصد كارآيي تعيين مي‏كند.

در يك سيستم پايگاه داده توزيع شده روشهاي گوناگوني براي تخصيص داده و عمليات وجود دارد . ما در اين تحقيق براي بدست آوردن تخصيص مناسب (حل اين مدل رياضي) از روش ژنتيكي كه ابزار مناسبي براي حل چنين مسائلي فراهم مي‏كند استفاده كرده‏ايم.