تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سعيد افشاري

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر قاسم آقائي

تاريخ دفاع : 12/7/84

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

استفاده از عاملها در سيستم مديريت گردش كار سازمانهاي توزيع شده

چکيده

در اين تحقيق مراحل طراحي و پياده سازي يك سيستم مديريت گردش كار توزيع شده مبتني بر عامل هاي نرم افزاري هوشمند بيان شده است. سيستم هاي مديريت گردش كار توزيع شده از همكاريهاي موقت يا دائم بين گردش كارهاي متمايز پشتيباني مي كنند و همچنين ابزار اساسي براي ايجاد سازمانهاي توزيع شده مي باشند. در حال حاضر مشكلاتي كه باعث ناكارآمدي سيستم هاي مديريت گردش كار موجود گرديده اند، عبارتند از: تكيه بر يك كنترل مركزى، وابستگي به انسان، انعطاف ناپذيرى، مديريت ايستاي منابع و عدم امكان همكاري متقابل بين سيستم هاي مديريت گردش كار.

استفاده از عامل ها بعنوان عناصر تشكيل دهنده سيستم، كه داراي خصوصيات خودمختاري، انعطاف پذيري و همكاري هستند و همچنين استفاده از يك شبكه توزيع شده از عامل هاي نرم افزاري مستقل، يك سيستم مديريت گردش كار توزيع شده را در اختيار ما مي گذارد. اساس كار بدين صورت است كه با استفاده از يك لايه عامل كه بجاي موتور سيستم مديريت گردش كار قرار مي گيرد كنترل و مديريت گردش كار به عاملها سپرده مي شود. عاملها كاربرد هاي بسيار زيادي در شاخه هاي مختلف علم كامپيوتر دارند كه بسته به كاربرد از قابليتهاي مختلف آنها استفاده مي شود. در اين كار از خواص خودمختاري، مشاركت و يادگيري عاملها استفاده شده است.

اين توانايي كه قراردادهاي كنش متقابل اصلاح شده و به روزآوري شود، به يك سازمان از موجوديت هاي نيمه مستقل امكان مي دهد كه براي پاسخ دادن يا انطباق با شرايط متغير يك محيط توزيع شده توانائي لازم را داشته باشند. معماري سيستم كه در اين كار توصيف گرديده است از فراهم سازي اين نوع ساختار گردش كار شبه مستقل پشتيباني مي نمايد. معماري عامل محور همچنين ايده ظاهر شدن عامل هاي جديد روي صحنه (ملحق شدن به گروه عامل) و پيشنهاد خدمات جديد در هر لحظه را نيز پشتيباني مي كند.