تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرجان کائدي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر موحدي نيا- دکتر کمال جمشيدي

تاريخ دفاع : 29/11/84

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : -

كنترل ترافيك تقاطع با استفاده از شبكه هاي عصبي و منطق فازي

چکيده

امروزه نياز به سيستم هاي کنترل کننده ترافيک هوشمند، خصوصا در بار ترافيکي بالا، ضرورت بسيار زيادي پيدا کرده است. استفاده از شبكه‌هاي عصبي و منطق فازي در حمل و نقل، در سال‌هاي اخير به عنوان يك روش مناسب شناخته شده است. اين كاربردها در راستاي پيش‌بيني و دسته‌بندي وضعيت ترافيك و پارامترهاي جريان ترافيك، تشخيص ازدحام و گرفتگي، كنترل اتومبيل، كنترل ترافيك و نظارت بر ترافيك مي باشند.

در اين پايان‌نامه با بكارگيري نظريه صف و شبكه‌هاي فازي و عصبي ANFIS، خودسامانده و هاپفيلد، روشي جديد براي طراحي زمان‌بندي چراغ‌ راهنماي چهارفاز چهارراه ارائه شده و به بررسي نتايج بدست آمده پرداخته شده است. اين روش شامل سه مرحله پيش بيني ترافيك، تخمين چرخه چراغ راهنما و تقسيم بندي چرخه، بين فازهاي چراغ راهنما مي باشد. پيش بيني، با در نظر گرفتن همبستگي دو بعدي بين حجم ترافيك در ساعات و روزهاي مختلف و با بكار گيري شبكه ANFIS، صورت گرفته است. اين روش روي داده هاي جمع آوري شده از خيابان امام خميني- استقلال شهر اصفهان انجام شده است. مقايسه نتايج شبيه سازي با نتايج روش هاي ديگر، نشان مي دهد كه استفاده از شبكه ANFIS با يادگيري خودسامانده و نظارت شده به همراه در نظر گرفتن همبستگي دو بعدي، به ميزان قابل توجهي بازدهي پيش بيني ترافيك را بالا مي برد. طراحي زما‌ن‌بندي براي شرايط ترافيکي پيش‌بيني شده، شامل دو مرحله تخمين طول چرخه كاري چراغ راهنما با استفاده از شبكه خودسامانده و تقسيم چرخه بين فازهاي چراغ راهنما با بكارگيري شبكه هاپفيلد و بر پايه مدل سازي انجام گرفته براي ترافيك تقاطع با استفاده از نظريه صف مي‌باشد. با اعمال روش ارائه شده، روي داده هاي تقاطع امام خميني- شريف در شهر اصفهان، اين روش، با توجه به معيارهاي بهينه سازي تعريف شده، به يك مقدار نهايي همگرا شده است. زمان بندي به دست آمده، با استفاده از نرم افزار سينكرو، تحليل و ارزيابي شده است و نتايج مناسبي را نشان داده است.