تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : راحيل گرناوي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر احمد براآني

تاريخ دفاع : 6/9/84

رشته و گرايش : کامپيوتر-هوش مصنوعي

استاد مشاور : دکتر حميد ابريشمي مقدم- دکتر معصومه گيتي

تعيين شدت بيماريهاي بافت بينابيني ريه با استفاده از تصاوير HRCT

چکيده

بيماري هاي بافت بينابيني ريه (ILD)، اصطلاحي کلي است که بر مجموعه اي از اختلالات مزمن و شديد ريوي اطلاق مي گردد. بيماري هاي بافت بينابيني ريه، داراي الگوهاي راديوگرافيک پيچيده و گاه نامشخصي هستند و تشخيص آن به تبحر و تجربه مشاهده کننده و شرايط محيطي بستگي دارد. هدف از انجام اين پروژه، ايجاد يک سيستم کامپيوتري جهت ارزيابي کمي بافت ريه و تعيين ميزان گستردگي الگوهاي مرتبط با ILD در آن است. براي دستيابي به اين هدف، تصاوير HRCT ريه با استفاده از تکنيکهاي پردازش تصوير و تحليل بافت مورد پردازش قرار مي گيرند و سه الگوي لانه زنبوري، شيشه مات و رتيکولار جستجو و شناسايي مي شوند. در نهايت، حجمي از ريه که درگير هر يک از اين الگوهاست با مقادير عددي دقيق تعيين مي گردد. در اين پروژه الگوريتمهايي جهت انجام فرايند بخش بندي ريه، استخراج ويژگي و دسته بندي الگوها ارائه شده است. در پايان تحقيق با انجام آناليز آماري، رابطه ميان سه دسته داده موجود در سيستم، يعني داده هاي حاصل از سيستم کامپيوتري، نتايج تست تنفسي و يافته هاي حاصل از بررسي چشمي تصاوير HRCT توسط راديولوژيست ارزيابي شده است. نتايج حاصل از آناليز آماري نشان مي دهد فرايند ارزيابي کمي بافت ريه و دستيابي به مقاديري عددي و دقيق به ازاي الگوهاي موجود در بيماري هاي بافت بينابيني ريه با استفاده از تصاوير HRCT ريه، با موفقيت انجام شده است و ميان نتايج کمي حاصل از سيستم کامپيوتري و يافته هاي کلينيکي مستخرج از تست تنفسي بيمار، همبستگي وجود دارد. اين همبستگي دو نتيجه بدنبال خواهد داشت. اول آنکه تطابق و همگرا شدن يافته هاي راديولوژيکي  و يافته هاي فيزيولوژيکي باعث افزايش اطمينان به صحت نتايج آنها مي شود. دوم آنکه، با اثبات وجود همبستگي ميان اين دو دسته از داده ها، مهم ترين هدف کاربردي طرح محقق مي شود و آن، امکان جايگزيني HRCT بجاي PFT براي تشخيص و پيگيري بيماري در مواردي است که در آنها نتايج تست تنفسي بعلت عدم همکاري بيمار و يا وجود بيماري هاي زمينه اي قابل اعتماد نباشد. آناليز آماري نشان مي دهد، رابطه ميان داده هاي عددي بدست آمده از سيستم کامپيوتري و پارامترهاي PFT، از رابطه ميان داده هاي حاصل از بررسي چشمي تصاوير HRCT توسط راديولوژيست و يافته هاي تست تنفسي، بمراتب قوي تر و معنادارتر است. بنابراين در تحليل بافت ريه و تعيين ميزان دقيق درگيري ريه با الگوهاي بيماري، دقت يافته هاي کمي حاصل از سيستم کامپيوتري از نتايج ارزيابي کيفي که توسط راديولوژيست اعلام مي شود، بيشتر است و سيستم پياده سازي شده را مي توان بعنوان ابزار کمکي مناسبي براي تعيين شدت و ميزان پيشرفت بيماري هاي بافت بينابيني ريه، در اختيار راديولوژيست و همچنين پزشک متخصص ريه قرار داد.