تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهدي کورنگي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر کامران زماني فر

تاريخ دفاع : 15/11/84

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : -

طراحي و پياده‌سازي يك الگوريتم جستجوي موازي و توزيع‌شده در وب به‌كمك عامل‌هاي متحرك

چکيده

وب به يك محل پيش فرض جهت جستجوي اطلاعات بدل شده است و كاربران خواهان آنندكه به اطلاعات صحيح و به‌روز در زمانهاي كوتاهتري دسترسي داشته باشند. بيشتر موتورهاي جستجوي جاري قادر نيستند كاملا نيازهاي كاربران را برآورده سازند و در نتيجه نتايج جستجو اغلب غيردقيق و غيرمرتبط مي‌باشد.

دراين تحقيق، مسائل مربوط به موتورهاي جستجوي جاري مورد بررسي واقع شده و نياز به طراحي‌هاي جديد توجيه مي‌شود. ايده‌هايي در زمينه بهبود موتورهاي جستجوي جاري تحليل شده و سپس يك معماري وفق پذير براي فراموتورهاي جستجو با پشتيباني چندعاملي و بخصوص عامل‌هاي متحرك ارائه مي‌گردد. در روش ارائه شده در اين تحقيق، از همكاري بين عاملهاي متحرك و ثابت جهت دستيابي به كارايي بالاتر استفاده شده است. فراموتور جستجوي ارائه شده در اين تحقيق، بر اساس يك مكانيزم چند‌‌مرحله‌اي اسناد مرتبط با درخواست كاربر را در اختيار او قرار مي‌دهد. ادغام نتايج موتورهاي جستجوي زيردست به صورت موازي در سطح شبكه و با استفاده از يك الگوريتم كاهشي موازي انجام مي‌گيرد كه اين خود بر كارايي روش مي‌افزايد. همچنين يك مكانيزم بازخوردي، اظهارنظر كاربر را در مورد مستندات به دست آمده در اختيار فراموتور جستجو قرار مي‌دهد تا با استفاده از آن، پرس وجوي جديدي ايجاد شده و در مرحله بعدي جستجو، مستندات مرتبط‌تر با نياز كاربر در اختيار او قرار گيرد. در واقع فراموتور جستجو گام به گام خود را با نيازهاي اصلي كاربر تطبيق مي‌دهد و به عبارت ديگر سعي در وفق‌پذيري با نيازهاي كاربر دارد. نتايج حاصل از انجام آزمايشات عملي، كارايي و وفق‌پذيري روش را مورد تأييد قرار داد.