تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رامين اعتمادي

دانشکده : فني و مهندسي

استاد راهنما : دکتر ناصر نعمت بخش

تاريخ دفاع : 4/8/84

رشته و گرايش : کامپيوتر-نرم افزار

استاد مشاور : دکتر حسن ابوالحسني

توليد نرم افزار: اتوماسيون طراحي نرم افزارهاي شيء گرا

چکيده

نرم افزار امـروزه به عنوان يکي از ارکان مهـم زندگي بشر و صنعت و تجارت شناخته مي شود. ايجاد و توليد نرم افزار نيز به صورت يک علم مهندسي، تحت عنوان مهندسي نرم افزار خود را معرفي نموده است. از همين رو استفاده و کاربــرد اصول مهــندسي در توليد نرم افزارهاي امـروزي نقش اصلي را در موفقيت پروژه هاي نرم افزاري ايفا مي کند. از سوي ديگر دنياي پر شتاب امروز نياز به سرعت و دقت بيشتر در توليد نرم افزار پيدا کرده است. بدين گونه مبحثي تحت عنوان اتوماسيون در علم مهندسي نرم افزار مطرح گرديد تا بتواند به پروسه توليد نرم افزار سرعت بيشتري بخشد. اتوماسيون در توليد نرم افزار در واقع به مفهوم به کارگيري نرم افزاري مولد در فرايند توليد نرم افزار مي باشد؛ اما تلاشهاي اتوماسيــون بيـشتر معطوف به فاز پياده ســازي در توليد نرم افزار بوده است و ساير فازهاي توليد نرم افزار را کمتر شامل شده است.

در اين پژوهش تلاش شده است که بر مبناي پژوهشهاي گذشته بر روي اتوماسيون در فاز طراحي نرم افزار، يک راهکار و يک ابزار (CASE tool) براي اتوماسيون طراحي در نرم افزارهاي شيءگرا ارائه گردد. توليد نرم افزارهاي شيءگرا يکي از روشهاي پرکاربرد در حال حاضر مي باشد که اتوماسيون طراحي آن مي تواند به سرعت در توليد اين نرم افزارها کمک شايان نمايد. در اين پژوهش با ارائه مفهومي براي کليشه و طبقه بندي آن به طراح اجازه شناسايي الگوهاي تکرار شونده در طراحي هاي مختلف داده شده است و با ارائه ابزاري جهت ورود اين الگـوها در پايـگاه دانش آن، CASE tool به صورت اتوماتيــک در طـراحي هاي آيـنده نرم افزار پيشرفت طـراحي را سرعـت مي بخشد.